4. Bácskai Hazajáró túra

4. Bácskai Hazajáró túra

A IV. Haza­já­ró túra nap­ján, reg­gel 8 órá­tól kez­dő­dött a regiszt­rá­ció a zen­tai vas­út­á­lom­á­son fel­ál­lí­tott stan­don. Par­ko­lá­si lehe­tő­ség miatt ez bizo­nyo­so­dott a leg­meg­fe­le­lőbb hely­nek, mivel pár hónap­pal az ese­mény előt­ti meg­be­szé­lé­se­ken már ren­ge­teg túrá­zó­ra tip­pel­tünk.

Bőveb­ben
Pumák a Bakonyban túrabeszámoló

Pumák a Bakonyban túrabeszámoló

Külön­le­ges túra­na­pot szer­ve­zett a HATESZ egye­sü­let a 2023 Euró­pa Kul­tu­rá­lis Fővá­ro­sa Veszp­rém prog­ram­so­ro­zat kere­té­ben 2023 már­ci­us 11.-én.

Bőveb­ben
Zempléni Kalandozások

Zempléni Kalandozások

Szep­tem­ber 24-én reg­gel, a sátor­al­ja­új­he­lyi Zemp­lén kaland­park par­ko­ló­já­ban rend­ha­gyó túrá­ra készü­lő­dött kb. 50 fős csa­pa­tunk és jó néhány szim­pa­ti­záns. A rend­ha­gyó jel­le­get ezút­tal az adta, hogy a túrát nem a helyi tag­ság, hanem a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Egy­let szer­vez­te.

Bőveb­ben
Áprily Lajos emléktúra — köd és vadvirágok a Visegrádi-hegységben

Áprily Lajos emléktúra — köd és vadvirágok a Visegrádi-hegységben

Alig fog­tunk bele a szer­ve­zé­sé­be, már­is az 5. Áprily Lajos Emlék­tú­rát tar­tot­tuk meg novem­ber 5‑én a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben.

Bőveb­ben
Medvesaljától Salgó váráig

Medvesaljától Salgó váráig

2022 októ­ber 22. Sűrű egy nap volt a szó leg­ne­me­sebb értel­mé­ben. Szép szám­ban gyü­le­kez­tünk az Egy­há­zas­bás­ti Pogány­vár Foga­dó­nál ezen a szép őszi reg­ge­len. Bár tar­tot­tunk az idő­já­rás elő­re­jel­zés eső lehe­tő­sé­gé­től, de azért neki­vág­tunk az útnak.

Bőveb­ben
Bükk-fennsíki hétvége a Hazajáróval

Bükk-fennsíki hétvége a Hazajáróval

Min­den tekin­tet­ben ragyo­gó­ra sike­re­dett Egye­sü­le­tünk és a Haza­já­ró Egy­let immár 7. alka­lom­mal meg­ren­de­zés­re került közös hét­vé­gé­je. Egy­részt az idő­já­rás is igen kegyes volt hoz­zánk és egész hét­vé­gén szik­rá­zó nap­sü­tés­ben túráz­hat­tunk hazánk egyik leg­va­rázs­la­to­sabb hegy­vi­dé­kén, a Bükk­ben, más­részt a hét­vé­ge új hely­szí­ne, a bük­ki erdők öle­lé­sé­ben fek­vő ékszer­do­boz, Répás­hu­ta is meg­nyer­te a részt­ve­vők szí­vét.

Bőveb­ben
Őrvidéki Hazajáró Túra a Lánzséri-hegységben

Őrvidéki Hazajáró Túra a Lánzséri-hegységben

Szo­mor­kás idő fogad­ta szom­bat reg­gel a lán­zsé­ri vár tövé­ben gyü­le­ke­ző túra részt­ve­vő­it. Az idő­jó­sok esőt jósol­tak, de a túra ide­je alatt nem kap­tunk az égi áldás­ból. Lán­zsé­ron a gött­wei­gi apát­ság egyik okle­ve­le alap­ján már 1158-ban lehe­tett leg­alább egy lakó­to­rony. A vár neve a német Land­e­seh­re (ország becsü­le­te) név­ből szár­ma­zik.

Bőveb­ben
Teljesítménytúrával bővült a Selmeci Őrjárat Emléktúra

Teljesítménytúrával bővült a Selmeci Őrjárat Emléktúra

Negye­dik alka­lom­mal gyűl­tek össze a túrá­zók a Szit­nya lábá­nál, hogy meg­em­lé­kez­ze­nek a sel­me­ci diák­ság haza­sze­re­te­té­ről és szol­gá­lat­kész­sé­gé­ről. Az elmúlt évek során folya­ma­to­san nőtt az igény egy tel­je­sít­mény­tú­rá­ra, amely a veze­tett emlék­tú­rát egé­szí­te­né ki. A szer­ve­zők idén elér­ke­zett­nek lát­ták a pil­la­na­tot, hogy útjá­ra indít­sák a Sel­me­ci Őrjá­rat Tel­je­sít­mény­tú­rát.

Bőveb­ben
Hazajáró Maderspach Emléktúra a Vulkán hegységben

Hazajáró Maderspach Emléktúra a Vulkán hegységben

A hegyek meg­vár­nak”, szok­ták mon­da­ni. Es így is van. Két évvel ezelőtt az idő­já­rá­si viszo­nyok nem vol­tak meg­fe­le­lő­ek ahhoz, hogy végig men­jünk az Oslea gerin­cen. Akkor, nehéz szív­vel for­dul­tunk vissza az Oslea nye­reg­ből, de mint kide­rült, jó dön­tést hoz­tunk.

Bőveb­ben