Hazajáró Kupa — 2022

Hazajáró Kupa — 2022

FIGYELEM! A koro­na­ví­rus-jár­vány miatt a vál­toz­ta­tás jogát fenn­tart­juk!

A Haza­já­ró Egy­let 2022-ben is meg­hir­de­ti a Haza­já­ró Kupa túra­so­ro­za­tát, mely­nek cél­ja, hogy nép­sze­rű­sít­se tör­té­nel­mi hazánk varázs­la­tos hegy­vi­dé­ke­it, ösz­tö­nöz­ze a túrá­in­kon való rész­vé­telt és erő­sít­se a Kár­pát-meden­ce magyar közös­sé­ge­it.

A Haza­já­ró Kupa iga­zo­ló­fü­ze­te a 2022-es túrá­in­kon vagy a Haza­já­ró Egy­let iro­dá­já­ban kap­ha­tó. Ára – egy­ben a Kupa neve­zé­si díja: 1000,-Ft.

A Haza­já­ró Kupa — 2022 túra soro­zat­ba 22 gya­log­tú­ra került be a Kár­pát-meden­ce vidé­ke­i­ről. Aki a fel­so­rolt túrák bár­me­lyik táv­já­ból össze­sen leg­alább 10-et sike­re­sen tel­je­sít, név­re szó­ló kupa és okle­vél díja­zás­ban része­sül. Aki mind a 22 túrát tel­je­sí­ti, kiemelt díja­zást kap.

Iga­zolt tel­je­sí­tés­nek tekint­jük, ha a túrá­zó bene­vez, sike­re­sen tel­je­sí­ti az adott túrát és meg­kap­ja az iga­zo­ló­fü­ze­té­be a túra bélyeg­ző­jé­nek a lenyo­ma­tát.

A kupa tel­je­sí­té­sét köve­tő­en a lepe­csé­telt füze­te­ket, vagy azok máso­la­ta­it sze­mé­lye­sen, e‑mailben vagy pos­tai úton kér­jük bemu­tat­ni, leg­ké­sőbb 2022. dec. 31-ig.

A kupa díj­át­adó­ja 2023. év ele­jén lesz.

Infor­má­ci­ók, elér­he­tő­ség:

Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let
Iro­da és levél­cím: 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Tel: 06–1‑201–37-34
E‑mail:
https://hazajaroegylet.hu

A Haza­já­ró Kupa — 2022 túrái

 1. Feb­ru­ár 12–13. Kitö­rés Emlék­tú­ra, Budai-hegy­ség-Gere­cse
 2. Már­ci­us 12. Bács­kai Haza­já­ró Túra, Bács­ka
 3. Ápri­lis 2. Tele­ki Pál Emlék­tú­ra — Hóman Bálint Emlék­tú­ra, Bör­zsöny
 4. Ápri­lis 3. Lehőcz János Emlék­tú­ra, Naszály
 5. Ápri­lis 22–23. Remény­ség 100, Bör­zsöny-Cser­hát
 6. Május 14. Hor­thy Mik­lós Emlék­tú­ra, Kor­pon­ai-domb­vi­dék
 7. Júni­us 11. Kal­de­ra 25, Bör­zsöny
 8. Júni­us 18. Rad­nai túra, Rad­nai-hava­sok
 9. Júni­us 25. Csal­ló­kö­zi Haza­já­ró Túra, Csal­ló­köz, Mátyus­föld
 10. Júli­us 23. Mader­s­pach Emlék­tú­ra, Zsil-völ­gye
 11. Júli­us 29–31. Biha­ri Haza­já­ró Túra, Bihar
 12. Augusz­tus 21. 32-es határ­va­dá­szok emlék­tú­rá­ja, Naska­lat-hegy­ség
 13. Augusz­tus 27. Sel­me­ci Őrjá­rat Emlék­tú­ra, Sel­me­ci-hegy­ség
 14. Szep­tem­ber 4. Mára­ma­ro­si Haza­já­ró Túra, Lápos-hegy­ség
 15. Szep­tem­ber 24. Zemp­lé­mi kalan­do­zá­sok, (Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Túra kivál­tás­ként)
 16. Októ­ber 1. Őrvi­dé­ki Haza­já­ró Túra, Őrvi­dék
 17. Októ­ber 7–9. Bükk-fenn­sí­ki hét­vé­ge, Bükk-hegy­ség
 18. Októ­ber 29. Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra — For­gács Péter Emlék­tú­ra, Bör­zsöny
 19. Októ­ber 30. Őszi Haza­já­ró Túra – Strahl Zol­tán Emlék­tú­ra, Viseg­rá­di-hegy­ség
 20. Novem­ber 5. Áprily Lajos Emlék­tú­ra, Viseg­rá­di-hegy­ség
 21. Novem­ber 12. Beth­len Gábor emlék­tú­ra, Bihar
 22. Decem­ber 10. Bör­zsöny Vul­kán­tú­ra, Bör­zsöny

A túrák­ról rész­le­tes infor­má­ci­ók az ese­mény­nap­tár­ban érhe­tők el.