Pumákra emlékeztünk

Pumákra emlékeztünk

Pumák a Bakony­ban néven szer­ve­zett 28 km-es hon­vé­del­mi emlék­tú­rát, „menet­gya­kor­la­tot” a veszp­ré­mi Kos­suth lak­ta­nyá­ból 04.13-án a HATESZ egye­sü­let és a HAZAJÁRÓK Veszp­rém-Hárs­kút között.

A 60 fős túra­csa­pat meg­is­mer­ked­he­tett a II. VH-ban Veszp­rém mel­let­ti Juta­son állo­má­so­zó Magyar Kirá­lyi 101. Puma vadász­re­pü­lő ezred hősi tör­té­ne­té­vel. Fel­vi­dék­ről és az ország több pont­já­ról érke­ző részt­ve­vők­nek a Juta­spusz­tán talál­ha­tó emlék­táb­lá­nál Papp Atti­la MNM Nem­ze­ti Régé­sze­ti Inté­zet kuta­tó­ja tar­tott élve­ze­tes elő­adást, melyet köve­tő­en koszo­rút helyez­tünk el, tisz­te­leg­ve a II. VH veszp­ré­mi kato­nai és pol­gá­ri áldo­za­ta­i­nak emlé­ké­re.

A Cse­ri-erdő bíbo­ros kos­bor orchi­dea ösvé­nyén sike­re­sen elke­rül­tük a rally for­ga­ta­gát, hogy Hárs­kút felé tör­jünk elő­re a Papod csú­csá­nak 644 m‑es meg­hó­dí­tá­sá­ra. Med­ve­hagy­ma fehér sző­nye­ge segí­tet­te a tájé­ko­zó­dást a hűs bük­kö­sök­ben, virá­gos mező­kön bal­lag­va élvez­tük a bako­nyi táj szép­sé­ge­it. Esz­ter­gá­li-for­rás­nál a hegy hűs levé­vel fel­tan­kol­tunk kula­csa­in­kat a csúcs­tá­ma­dás előtt.

A fárad­ság érzés hamar elil­lant amint elér­tük a Vitéz Árpád Ber­ta­lan­ról elne­ve­zett 1956 cm magas papo­di kilá­tót, ahol kitá­rult előt­tünk a vég­te­len látó­ha­tár. A név­adó és baj­tár­sai tisz­te­le­té­re — parancs­no­ka volt az 1941.04.12-én a Juta­si rep­té­ren lezu­hant I. ejtő­er­nyős szá­zad­nak — nem­ze­ti sza­lag került emlék­táb­lá­já­ra. A pazar kör­pa­no­rá­más kilá­tás leg­szebb a Bakony­ban. A volt rep­tér lábunk előt­tünk terült el Veszp­rém irá­nyá­ba, ahon­nan a pumák anno hősi­e­sen a magas­ba emel­ked­tek. „Vezé­rünk a bátor­ség-Kísé­rőnk a sze­ren­cse” volt a jel­mon­da­tuk, ahogy a hegyek bér­cei fölé tör­tek a vörös puma jel­zé­sű repü­lő­gé­pek­kel a veszé­lyes kül­de­tés­re. Hárs­kút­ra vissza eresz­ked­ve a helyi presszó ven­dég­lá­tá­sát élvez­het­tük. A sike­res túrá­zók fa emlék­ér­met vehet­tek át tel­je­sí­té­sü­kért, majd modern csuk­lós­busszal tér­tünk vissza Veszp­rém­be.

Az önkölt­sé­ges túrát több kato­nai szer­ve­zet és a VERGA Zrt. is támo­gat­ta, enge­dé­lyez­te. Külön köszö­net, Bar­don Tamás ezre­des úrnak az MH Légi Műve­le­ti Veze­té­si és Irá­nyí­tá­si Köz­pont parancs­no­ká­nak, hogy a Kos­suth Lakat­anyá­ból indul­hat­tunk.
Az emlék­tú­ra cél­ja a hagyo­mány foly­ta­tá­sa! Mél­tó­an emlé­ke­zünk meg hazánk hőse­i­ről, tör­té­nel­mi viha­rok áldo­za­ta­i­ról, erő­sít­sük a magyar­ság­tu­da­tot.
Bács­kai Péter HATESZ Egye­sü­let elnök túra­ve­ze­tő, HA TESZ – Jobb lesz!