Tevékenységeink

Tevékenységeink

A kár­pát-meden­cei magyar­ság kul­tu­rá­lis örök­sé­gé­nek ápo­lá­sa; a magyar örök­ség­hez tar­to­zó táj­egy­sé­gek ter­mé­sze­ti, turisz­ti­kai, tör­té­nel­mi, kul­tu­rá­lis, val­lá­si és szel­le­mi érté­ke­i­nek szám­ba véte­le, meg­óvá­sa; ezen érté­kek minél szé­le­sebb kör­ben tör­té­nő meg­is­mer­te­té­se, a táj­egy­sé­gek­re tör­té­nő túrák, zarán­dok­la­tok és uta­zá­sok szer­ve­zé­sé­vel a ter­mé­szet- és a haza­sze­re­tet erő­sí­té­se; az adott táj­egy­sé­gek­re jel­lem­ző nép­raj­zi érté­kek bemu­ta­tá­sa.

Jel­vény­szer­ző-moz­ga­lom kiírá­sa annak érde­ké­ben, hogy a részt­ve­vői minél több „Haza­já­ró lát­ni­va­lót” meg­lá­to­gas­sa­nak, beba­ran­gol­ják a Kár­pát-meden­ce tája­it és meg­is­mer­jék tör­té­nel­mi hazánk ter­mé­sze­ti- és kul­tu­rá­lis érté­ke­it, tör­té­nel­mi emlé­ke­it és az ott élő embe­rek min­den­nap­ja­it.

Az adott táj­egy­sé­gek­re jel­lem­ző hagyo­má­nyos élet­mó­dok, tevé­keny­sé­gek újra­élesz­té­se, nép­sze­rű­sí­té­se, meg­erő­sí­té­se és tovább adá­sa.

Az egész­sé­ges élet­mód és a sza­bad­idő­sport nép­sze­rű­sí­té­se, a spor­tos, önel­lá­tó és kalan­dos túl­élő szem­lé­let kiala­kí­tá­sa, bemu­ta­tá­sa. Tábo­rok, kaland­tú­rák szer­ve­zé­se.

Az épí­tett örök­ség és ter­mé­sze­ti kör­nye­zet védel­me, mene­dék­há­zak és túra­út­vo­na­lak fel­újí­tá­sa, kar­ban­tar­tá­sa, fej­lesz­té­se.

A neve­lés és okta­tás, képes­ség­fej­lesz­tés, isme­ret­ter­jesz­tés kere­té­ben a haza- és ter­mé­szet­sze­re­tet­re, a spor­tos és egész­sé­ges élet­mód­ra, a test, a szel­lem és a lélek ápo­lá­sá­ra irá­nyu­ló kép­zé­sek és prog­ra­mok szer­ve­zé­se.

A nem­zet­ré­szek között erős lel­ki, szel­le­mi és gaz­da­sá­gi kap­cso­la­tok épí­té­se.

Uta­zá­sok, tábo­rok, túrák, közön­ség­ta­lál­ko­zók és az egyéb ren­dez­vé­nyek szer­ve­zé­se.

Az egye­sü­let cél­ja­it és tevé­keny­sé­get nép­sze­rű­sí­tő elekt­ro­ni­kus és nyom­ta­tott kiad­vá­nyok kiadá­sa és ter­jesz­té­se.