Eseménynaptár

&nbsp Haza­já­ró Egy­let prog­ram­jai
&nbsp Közön­ség­ta­lál­ko­zók
&nbsp Part­ne­rek prog­ram­jai
&nbsp Haza­já­ró műso­rok
&nbsp Elmúlt ese­mé­nyek muta­tá­sa
 • 2024. júni­us 29. szom­bat 7:00 — 19:00

  5. Csallóközi Hazajáró túra

  Csal­ló­köz

  Idén ötö­dik alka­lom­mal ren­dez­zük meg Csal­ló­kö­zi Haza­já­ró Túrán­kat. Ezút­tal a Nagy­szeg pusz­tai iko­ni­kus teme­tő­ből rövid áldást köve­tő­en indul 27 km-es túránk.

 • 2024. júli­us 6. szom­bat 8:30 — 16:00

  Pozsonyi csata emléktúra — 2024

  Dévény

  Pozso­nyi csa­ta emlék­tú­ra 20 (veze­tett) Hely­szín: Dévény, vár alatt par­ko­ló Idő­pont: 2024.07.06. 08:30 Táv: 21,2 km Szint­emel­ke­dés: 343 m Idő: 7:30 óra Rész­vé­te­li díj: 1500 Ft Útvo­nal: Dévény (Devin) — Sand­berg Dévényúj­fa­lu (Devin­ská Nova Ves) — Mor­va-híd — Markt­hof March­damm-kápol­na — Mor­va-híd — Dévény (Devin) dévé­nyi kas­té­lyok — Duna sza­bá­lyo­zá­si emlék­táb­la — Dévé­nyi vár Dévény (Devin), vár alat­ti par­ko­ló Köte­le­ző elő­ne­ve­zés! Határ­idő: 2024.07.03. szer­da

 • 2024. augusz­tus 10. szom­bat 7:00 — 23:00

  Magas-Tátrai átkelés — 2024

  Ótát­ra­fü­red

  Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk test­vér egye­sü­le­tünk a Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let legen­dás túrá­já­ra. A Magyar­or­szá­gi Kár­pát Egye­sü­let 1873. augusz­tus 10-én ala­kult meg Ótát­ra­fü­re­den, az ország első, a világ hete­dik turis­ta­klub­ja. Erre emlé­ke­zünk az ala­pí­tás helyén.

 • 2024. augusz­tus 10. szom­bat 8:00 — 2024. augusz­tus 19. hét­fő 12:00

  32-es határvadászok emléktúrája 2024

  Szé­kely­föld

  80 éve, 1944 augusz­tu­sá­ban érke­zett meg a szov­jet Vörös Had­se­reg hazánk hatá­rá­hoz. Első­ként a szé­kely határ­va­dá­szok vet­ték fel a har­cot, meg­pró­bál­va a lehe­tet­lent az orosz hen­ger­rel szem­ben. Kato­ná­ink hősi helyt­ál­lá­sá­ra emlé­kez­nünk büsz­ke köte­les­sé­günk! Az emlék­tú­rá­ink 2024. augusz­tus 10. és 18. közöt­ti héten kerül­nek meg­ren­de­zés­re.

 • 2024. szep­tem­ber 7. szom­bat 8:30 — 16:00

  A Gömör-Tornai-karszt túrája

  Gömör-Tor­na

  Tarts velünk egy külön­le­ges veze­tett túrá­ra a Fel­vi­dék­re és ismerd meg a Gömör-Tor­nai-karszt egye­dül­ál­ló ter­mé­sze­ti és geo­ló­gi­ai kin­cse­it, mely az egyik leg­gaz­da­gabb nem­ze­ti park­ja a Fel­vi­dék­nek. Az itt talál­ha­tó Szád­elő-völgy az egyik leg­ked­vel­tebb kirán­du­ló­hely, hiszen a völgy mélyén húzó­dó turis­ta­út, majd a fenn­sík­ról táru­ló kilá­tás szám­ta­lan szép­sé­get rej­te­get. A 3 km hosszú és 2–300 m mély völ­gyet hófe­hér mész­kő­szik­la­fa­lak és tor­nyok díszí­tik a lehe­tő leg­kü­lön­bö­zőbb for­mák­ban. A ter­mé­szet sze­rel­me­sei mel­lett azok is örül­het­nek, akik a tör­té­ne­lem iránt is érdek­lőd­nek, hiszen túránk során meg­te­kint­jük a Tor­nai vár marad­vá­nya­it, ahol fel­ele­ve­nít­jük a vár Bebek főúr lánya­i­nak a legen­dá­ját.

1 thoughts on “Eseménynaptár

Comments are closed.