4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

Kb. 48 fővel, sze­mer­ké­lő, boron­gós idő­ben indult kör­möc­bá­nyai, Haza­já­ró Kupa­tú­ránk. A túra előtt egy helyi, auten­ti­kus kocs­má­ban gyü­le­kez­tünk, a jó han­gu­lat a zord idő elle­né­re adott volt, a meg­szo­kott albás-haza­já­rós módon, min­den­ki elin­dult a túrá­ra.

Bőveb­ben
Zarándi Hazajáró túra — Pásztor köve csúcs

Zarándi Hazajáró túra — Pásztor köve csúcs

Idén máso­dik alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Haza­já­ró kupa része­ként is meg­hir­de­tett „Zarán­di Haza­já­ró túra”, mely az Erdé­lyi szi­get­hegy­ség déli hatá­rán, a Maros men­tén maga­so­dó Zarán­di-hegy­ség rej­tett lan­ká­i­ra hívott ben­nün­ket.

Bőveb­ben
„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

Szép szám­ban gyűl­tünk össze Pomá­zon, a Tele­ki-Wat­tay Kas­tély­ban ápri­lis 26-án, hogy meg­hall­gas­suk Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész „Uram, nem lát­ta Magyar­or­szá­got?” című önál­ló jóté­kony­sá­gi est­jét.

Bőveb­ben
Pumákra emlékeztünk

Pumákra emlékeztünk

Pumák a Bakony­ban néven szer­ve­zett 28 km-es hon­vé­del­mi emlék­tú­rát, „menet­gya­kor­la­tot” a veszp­ré­mi Kos­suth lak­ta­nyá­ból 04.13-án a HATESZ egye­sü­let és a HAZAJÁRÓK Veszp­rém-Hárs­kút között.

Bőveb­ben
Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

A Tele­ki 50 az a túra, amin eddig (bár­mennyi­re is sze­ret­tem vol­na az elő­ző évek­ben) csak a 30-ason indul­tam, de idén vég­re meg­tört a jég és az 50-esen raj­tol­tunk el. A GPS-em a végé­re 50,2 km‑t mért, mely­hez 2171 m. szint­emel­ke­dés tár­sult. Az idén immá­ron 23. alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Dr. Tele­ki Pál gróf emlé­ké­re meg­ren­de­zett tel­je­sít­mény­tú­ra, melyet a szer­ve­zők idén a 2022-ben elhunyt Bell Sán­dor (22-sze­res, azaz 100%-os Tele­ki tel­je­sí­tő) emlé­ké­nek is aján­lot­tak. Cso­da­szép idő volt végig, job­bat nem is kíván­hat­tunk vol­na. A dré­gely­pa­lán­ki rajt után hamar meg­ér­kez­tünk a hegy lábá­hoz és elkezd­tük a kemény emel­ke­dést Dré­gely várá­hoz, ahon­nan már reg­gel cso­da­szép kilá­tás nyílt a kör­nyék­re.

Bőveb­ben
Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Meg­je­lent a Haza­já­ró című hon­is­me­ret-turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor negye­dik képes köny­ve, amely a Haza­já­ró vég­te­len útjá­nak egy-egy elka­pott pil­la­na­tát örö­kí­ti meg. A 308 olda­las, mint­egy 500 szí­nes fény­ké­pet tar­tal­ma­zó album ezút­tal a Kár­pát-meden­ce 24 táj­egy­sé­gé­re kala­u­zol­ja el az olva­sót; a műsor negye­dik éva­dá­nak Ala­csony-Tát­rá­tól a Szi­nyák-hegy­sé­gig tar­tó epi­zód­ja­in kísé­ri végig a stá­bot. Haza­já­ró szem­mel, szub­jek­tív objek­tí­vünk­kel tekin­tünk kör­be tör­té­nel­mi hazán­kon. Azt is igyek­szünk meg­lát­ni és lát­tat­ni, amit a kulisszák mögött, a fel­szín alatt, a föld felett és a fizi­kai vilá­gon túl meg­ta­pasz­tal­tunk. Min­den egyes pil­la­nat­kép örök­re a lélek­be véső­dött emlé­ke­ket őriz. A képek­hez a műsor­ból szár­ma­zó idé­ze­tek is kap­cso­lód­nak, ame­lyek együt­te­sen veze­tik végig az olva­sót a Haza­já­ró kalan­dos túrá­in.

Bőveb­ben
Tavaszi barangolás Bácskában — 5. Bácskai Hazajáró túra

Tavaszi barangolás Bácskában — 5. Bácskai Hazajáró túra

Amint a túra­ki­írás meg­je­lent a Haza­já­ró Egy­let prog­ram­aján­ló­já­ban, illet­ve ami­óta része a Haza­já­ró kupá­nak is, a túrá­zók szé­les köré­hez elju­tott az infor­má­ció a túra idő­pont­já­ról. Ennek követ­kez­té­ben helyi viszony­lat­ban igen nagy lét­szám­ban elő­je­lent­kez­tek a túra­tár­sak.

Bőveb­ben
V. Madéfalvi Hargita, SICULICIDIUM – Emléktúra élménybeszámoló

V. Madéfalvi Hargita, SICULICIDIUM – Emléktúra élménybeszámoló

Az V. Madé­fal­vi Har­gi­ta Túrá­ra, SICULICIDIUM – Emlék­tú­rá­ra, ahogy évek óta már Gye­nes­di­ás­ról, a Bala­ton part­já­ról érke­zünk fér­jem­mel, Pék And­rás­sal. Mind­há­rom nap ese­mé­nyén részt szok­tunk ven­ni: Var­ga Csa­ba élmény­be­szá­mo­ló­ján pén­te­ken este, szom­ba­ton a túrán és az esti érté­ke­lőn, vasár­nap pedig a koszo­rú­zá­son és a misén.

Bőveb­ben
Hazajáró Kupa — díjátadó közönségtalálkozós köntösben

Hazajáró Kupa — díjátadó közönségtalálkozós köntösben

2016 óta már hagyo­mánnyá vált, hogy az esz­ten­dő első közön­ség­ta­lál­ko­zó­ját Buda­pes­ten tart­juk, a Szé­kely Kör meg­hí­vá­sá­nak ele­get téve. Nem volt ez más­ként idén sem: a hely­szín ezút­tal a Belg­rád rak­part volt, aho­va az V. kerü­let pol­gár­mes­te­re, Szent­györgy­völ­gyi Péter is ellá­to­ga­tott.

Bőveb­ben