Csatlakozz a Hazajáró Egylethez!

AZ EGYLETRŐL

A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let 2015. ápri­lis 3‑án ala­kult meg Buda­pes­ten. Az egye­sü­let kez­de­mé­nye­zői a Duna TV „Haza­já­ró” c. hon­is­me­re­ti és turisz­ti­kai műso­rá­nak rajon­gói vol­tak, akik úgy érez­ték, hogy a műsor körül kiala­kult „bará­ti kör” az évek során moz­ga­lom­má nőt­te ki magát, ame­lyet szer­ve­zett for­má­ba önt­ve kíván­nak tovább működ­tet­ni. A civil szer­ve­zet tag­sá­gát a nézők mel­lett a műsor készí­tői, kül­ho­ni sze­rep­lői, hon­is­me­re­ti veze­tői, szál­lás­adói és az elsza­kí­tott terü­le­te­ken élő helyi magyar közös­sé­gek lel­ki, szel­le­mi veze­tői alkot­ják.

Jelvényszerző mozgalom

„A HAZAJÁRÓ NYOMÁBAN”

A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let (HHTE) útjá­ra indít­ja a Haza­já­ró Jel­vény­szer­ző Moz­gal­mat (HJM).

A Moz­ga­lom cél­ja, hogy részt­ve­vői minél több „Haza­já­ró lát­ni­va­lót” meg­lá­to­gas­sa­nak, beba­ran­gol­ják a Kár­pát-meden­ce tája­it és meg­is­mer­jék tör­té­nel­mi hazánk ter­mé­sze­ti- és kul­tu­rá­lis érté­ke­it, tör­té­nel­mi emlé­ke­it és az ott élő embe­rek min­den­nap­ja­it.

(tovább…)

Belépés az egyletbe

Amennyiben egyetért céljainkkal, elfogadja az Alapszabályt és szívesen részt venne a Hazajáró Egylet életében, várjuk soraink között!

CSATLAKOZOM AZ EGYLETHEZ

Tagi hozzájárulás befizetés

Elfelejtett jelszó újragenerálása...

Ha már rendelkezik regisztrációval, itt jelentkezhet be:

Kapcsolat

Leve­le­zé­si cím: 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.

E‑mail:

Tele­fon: 06–1‑201–37-34

Bank­szám­la­szám: 12001008 — 01527890 — 00100007
BIC/SWIFT:  UBRTHUHB
IBAN: HU 6912 0010 0801 5278 9000 1000 07

Adó­szám: 18656912–1‑41

1 százalék felajánlása a Hazajáró Egylet számára

Éves beszámolók