Pumákra emlékeztünk

Pumákra emlékeztünk

Pumák a Bakony­ban néven szer­ve­zett 28 km-es hon­vé­del­mi emlék­tú­rát, „menet­gya­kor­la­tot” a veszp­ré­mi Kos­suth lak­ta­nyá­ból 04.13-án a HATESZ egye­sü­let és a HAZAJÁRÓK Veszp­rém-Hárs­kút között.

Bőveb­ben
Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

A Tele­ki 50 az a túra, amin eddig (bár­mennyi­re is sze­ret­tem vol­na az elő­ző évek­ben) csak a 30-ason indul­tam, de idén vég­re meg­tört a jég és az 50-esen raj­tol­tunk el. A GPS-em a végé­re 50,2 km‑t mért, mely­hez 2171 m. szint­emel­ke­dés tár­sult. Az idén immá­ron 23. alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Dr. Tele­ki Pál gróf emlé­ké­re meg­ren­de­zett tel­je­sít­mény­tú­ra, melyet a szer­ve­zők idén a 2022-ben elhunyt Bell Sán­dor (22-sze­res, azaz 100%-os Tele­ki tel­je­sí­tő) emlé­ké­nek is aján­lot­tak. Cso­da­szép idő volt végig, job­bat nem is kíván­hat­tunk vol­na. A dré­gely­pa­lán­ki rajt után hamar meg­ér­kez­tünk a hegy lábá­hoz és elkezd­tük a kemény emel­ke­dést Dré­gely várá­hoz, ahon­nan már reg­gel cso­da­szép kilá­tás nyílt a kör­nyék­re.

Bőveb­ben
Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Meg­je­lent a Haza­já­ró című hon­is­me­ret-turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor negye­dik képes köny­ve, amely a Haza­já­ró vég­te­len útjá­nak egy-egy elka­pott pil­la­na­tát örö­kí­ti meg. A 308 olda­las, mint­egy 500 szí­nes fény­ké­pet tar­tal­ma­zó album ezút­tal a Kár­pát-meden­ce 24 táj­egy­sé­gé­re kala­u­zol­ja el az olva­sót; a műsor negye­dik éva­dá­nak Ala­csony-Tát­rá­tól a Szi­nyák-hegy­sé­gig tar­tó epi­zód­ja­in kísé­ri végig a stá­bot. Haza­já­ró szem­mel, szub­jek­tív objek­tí­vünk­kel tekin­tünk kör­be tör­té­nel­mi hazán­kon. Azt is igyek­szünk meg­lát­ni és lát­tat­ni, amit a kulisszák mögött, a fel­szín alatt, a föld felett és a fizi­kai vilá­gon túl meg­ta­pasz­tal­tunk. Min­den egyes pil­la­nat­kép örök­re a lélek­be véső­dött emlé­ke­ket őriz. A képek­hez a műsor­ból szár­ma­zó idé­ze­tek is kap­cso­lód­nak, ame­lyek együt­te­sen veze­tik végig az olva­sót a Haza­já­ró kalan­dos túrá­in.

Bőveb­ben
Tavaszi barangolás Bácskában — 5. Bácskai Hazajáró túra

Tavaszi barangolás Bácskában — 5. Bácskai Hazajáró túra

Amint a túra­ki­írás meg­je­lent a Haza­já­ró Egy­let prog­ram­aján­ló­já­ban, illet­ve ami­óta része a Haza­já­ró kupá­nak is, a túrá­zók szé­les köré­hez elju­tott az infor­má­ció a túra idő­pont­já­ról. Ennek követ­kez­té­ben helyi viszony­lat­ban igen nagy lét­szám­ban elő­je­lent­kez­tek a túra­tár­sak.

Bőveb­ben
Őszi Hazajáró Túra a Visegrádi-hegységben — Strahl Zoltán emléktúra

Őszi Hazajáró Túra a Visegrádi-hegységben — Strahl Zoltán emléktúra

Októ­ber 29-én, vasár­nap az elő­ző napi Bör­zsöny Ván­dor­tú­ra után egy, talán még szen­zá­ci­ó­sabb idő­já­rá­si körül­mé­nyek között került meg­ren­de­zés­re az Őszi Haza­já­ró Túra a Viseg­rá­di-hegy­ség­ben.

Bőveb­ben
Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Sze­mer­ké­lő eső­re ébre­dünk Gömör­pé­ter­fa­lán, ahol az egyik leg­szebb gömö­ri Haza­já­ró pon­ton, a Fel­föl­di Dalia Isko­la köz­pont­já­ban töl­töt­tük az éjsza­kát. A Magyar Közös­sé­gi Ház­ként is funk­ci­o­ná­ló épü­let Kopecs­ni Gábor mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en szol­gál­ja immár a meg­ma­ra­dást, de itt dol­go­zik a magyar jöven­dő­ért Fábi­án Zol­tán zenész bará­tunk is, aki a Pető­fi prog­ram ösz­tön­dí­ja­sa.

Bőveb­ben
Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Szep­tem­ber 30-án, a hónap utol­só szom­bat­ján került meg­ren­de­zés­re első ízben a Fehér-Kár­pá­tok Haza­já­ró Túra. Orosz­lán­kő egyik szál­lo­dá­já­nak par­ko­ló­já­ban volt a gyü­le­ke­ző.

Bőveb­ben