Börzsöny Vulkántúra

Börzsöny Vulkántúra

2019. december 14. szombat 6:00 - 21:00

Helyszín

Szokolya-Királyrét
Szokolya, Királyrét, Magyarország

GPS: 47.89618, 18.97508

Igen csak erőt pró­bá­ló, hagyo­má­nyos téli túránk­ra invi­tá­lunk Ben­ne­te­ket immár 18. alka­lom­mal egyik ked­venc hazai hegy­sé­günk­be, a Bör­zsöny­be. A túra cél­ja, hogy a részt­ve­vő­ket végig kala­u­zol­ja a mio­cén kori vul­kán kal­de­rá­ján, és egy­ben tisz­te­leg­jen a nagy­sze­rű ember és geo­ló­gus Bre­u­er Lász­ló, ali­as SUMI emlé­ke előtt.
A túrán való rész­vé­tel online regiszt­rá­ci­ó­hoz kötött, neve­zés az aláb­bi lin­ken:  https://hazajaroegylet.hu/tura-nevezes/

Rajt: Király­rét, Kas­tély­ho­tel, Turis­ta­szál­ló (Szo­ko­lya-Király­rét, Hrsz. 0438)
2019.12.14. 06:00–08:30
Neve­zé­si díj: 1500 Ft, meleg étel­lel: 2100 Ft (Haza­já­ró Egy­let tagok­nak: 800 Ft)

Cél: Király­rét, Kas­tély­ho­tel, Turis­ta­szál­ló (Szo­ko­lya-Király­rét, Hrsz. 0438)
2019.12.14 20:30 órá­ig

Táv: 42 km
Szint­emel­ke­dés: 2216 m
Szint­idő: 12 óra

Útvo­nal: Király­rét > Taxi-nyi­la­dék > Cse­resz­nye­fa-par­ko­ló > Vas­fa­zék-völgy > Nagy-Hideg-hegy > Csó­vá­nyos > Magos­fa > Feke­te-völgy > Jan­csi-hegy > Hol­ló­kő > Sal­gó­vár > Magyar-hegy > Magyar-völgy > Bánya­pusz­ta > Hanák-rét > Nagy-Hideg-hegy > Magas-taxi-rét > Gró­fi út > Taxi-nyi­la­dék > Király­rét

Tér­kép: Bör­zsöny turis­ta­tér­ké­pe

Szál­lás: a rajt hely­szí­nén a Kas­tély­ho­tel­ben és a Turis­ta­szál­ló­ban. Szál­lás­fog­la­lás egyé­ni­leg a 06–27-585–100-as tele­fon­szá­mon lehet­sé­ges.

Ha vege­tá­ri­á­nus meleg ételt kérsz, kér­lek jelezd nekünk a rajt­ban!

A túra után van lehe­tő­ség zuhany­zás­ra!

Amennyi­ben a Magas-Bör­zsöny­ben jelen­tős hó van, a túra szint­ide­jét meg­emel­jük. Hófi­gye­lő: www.nagyhideghegy.hu

Kedv­csi­ná­ló videó: https://www.youtube.com/watch?v=k_NmBCYkk04

A túra a Haza­já­ró Kupa része.

Köves­se­tek min­ket a Face­boo­kon: https://www.facebook.com/hazajaroegylet