Szövetségeseink

„Egy úton – egy célért”

Egy­le­tünk cél­jai és érté­kei haté­kony kép­vi­se­le­te érde­ké­ben fon­tos­nak tart­ja, hogy rokon szel­le­mi­sé­gű szer­ve­ze­tek­kel szo­ros együtt­mű­kö­dés­ben mun­kál­kod­jon, hogy újra össze­kös­se az elsza­kadt szá­la­kat, hogy erős szö­vét­nek­kel fog­ja össze a Kár­pát-meden­ce magyar hon­is­me­re­ti és turis­ta közös­sé­ge­it. Ahogy a part­ner szer­ve­ze­tek­kel meg­kö­tött szö­vet­sé­gi meg­ál­la­po­dás­ban sze­re­pel: „A Szö­vet­ség tag­jai a kár­pá­ti ter­mé­szet­já­rás hagyo­má­nya­it szem előtt tart­va együtt mun­kál­kod­nak a Kár­pát-meden­cei magyar­ság össze­tar­to­zá­sá­nak erő­sí­té­sén, első­sor­ban a hon­is­me­ret és a turiz­mus esz­kö­ze­i­vel.” A gya­kor­lat­ban együtt­mű­kö­dé­sünk kere­té­ben prog­ram­ja­ink­ról köl­csö­nö­sen tájé­koz­tat­juk egy­mást, azo­kon köl­csö­nö­sen részt veszünk, vala­mint tag­ja­ink­nak rend­sze­res tájé­koz­ta­tást adunk a másik egye­sü­let éle­té­nek főbb ese­mé­nye­i­ről. Öröm­mel vár­juk min­den olyan szer­ve­zet jelent­ke­zé­sét, amely kész arra, hogy közös cél­ja­in­kért közös utat jár­jon velünk.