Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat

Hazajáró Honismereti és Turista Egylet

Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat 2018.

TARTALOMJEGYZÉK

 1. BEVEZETÉS
  1. Vonat­ko­zó jog­sza­bá­lyok
  2. Fogal­mak
 2. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK
 3. A HAZAJÁRÓ HONISMERETI ÉS TURISTA EGYLET ADATKEZELÉSE
  1. Az adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat cél­ja
  2. Az adat­ke­ze­lés tar­tal­ma, hatá­lya
  3. Az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­ma
  4. A sze­mé­lyes ada­tok tör­lé­se, vál­to­zás beje­len­té­se
  5. Az adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat módo­sí­tá­sá­nak lehe­tő­sé­ge
  6. Az Goog­le Analy­tics alkal­ma­zá­sa
  7. Az adat­ke­ze­lő ada­tai, elér­he­tő­sé­ge
 4. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI
 5. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ, JOGORVOSLAT

I. BEVEZETÉS

Ezen adat­ke­ze­lé­si sza­bály­zat a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti Egy­let Egye­sü­let — „Haza­já­ró Egy­let”

 • https://hazajaroegylet.hu és a https://facebook.com/hazajaroegylet/ Face­book olda­lán regiszt­rá­ló fel­hasz­ná­lók, vala­mint
 • az egye­sü­le­ti tagok, tiszt­ség­vi­se­lők,
 • a part­ner vagy szer­ző­dé­ses,- szer­ve­ző sze­mé­lyek, egye­sü­le­tek, szol­gál­ta­tók és
 • a „Haza­já­ró Egylet”által szer­ve­zett ren­dez­vé­nye­ken, prog­ra­mo­kon részt­ve­vő sze­mé­lyek önkén­tes, tájé­ko­zott és hatá­ro­zott hoz­zá­já­ru­lá­sá­val meg­adott, illet­ve a sze­mé­lyük­höz kap­cso­ló­dó ada­tok táro­lá­sá­ra és keze­lé­sé­re vonat­ko­zik.

Az ada­tok keze­lé­sét, fel­dol­go­zá­sát, táro­lá­sát a Haza­já­ró Egy­let (Levél­cím: Haza­já­ró Egy­let, 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18. Szék­hely: Haza­já­ró Egy­let, 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18. Adó­szám: 18656912–1‑41, mely tevé­keny­sé­gét a Fővá­ro­si Tör­vény­szék 01–02-0015904. szá­mú nyil­ván­tar­tás­ba vétel alap­ján lát­ja el), a továb­bi­ak­ban adat­ke­ze­lő vég­zi.

1. Vonatkozó jogszabályok

Az adat­ke­ze­lő köte­le­zett­sé­get vál­lal arra, hogy ez irá­nyú tevé­keny­sé­gét a min­den­kor hatá­lyos jog­sza­bá­lyok sze­rint vég­zi. Ezek a jelen doku­men­tum kiadá­sa­kor az aláb­bi­ak:

 • 2011. évi CXII. tör­vény az infor­má­ci­ós önren­del­ke­zé­si jog­ról és az infor­má­ció­sza­bad­ság­ról (Infotv.) — aktu­a­li­zál­va a https://net.jogtar.hu olda­lán
 • Az Euró­pai Par­la­ment és a Tanács (EU) 2016/679 ren­de­le­te a ter­mé­sze­tes sze­mé­lyek­nek a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se tekin­te­té­ben tör­té­nő védel­mé­ről és az ilyen ada­tok sza­bad áram­lá­sá­ról
 • 2001. évi CVIII. tör­vény az elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi szol­gál­ta­tá­sok, vala­mint az infor­má­ci­ós tár­sa­da­lom­mal össze­füg­gő szol­gál­ta­tá­sok egyes kér­dé­se­i­ről (a továb­bi­ak­ban: elekt­ro­ni­kus keres­ke­del­mi tör­vény).
 • 2008. évi XLVIII. tör­vény a gaz­da­sá­gi rek­lám­te­vé­keny­ség alap­ve­tő fel­té­te­le­i­ről és egyes kor­lá­ta­i­ról (a továb­bi­ak­ban: gaz­da­sá­gi rek­lám­tör­vény).

2. Fogalmak

2011. évi CXII. (Infotv.) 3. § alap­ján

Érintett

Bár­mely meg­ha­tá­ro­zott, sze­mé­lyes adat alap­ján azo­no­sí­tott vagy – köz­vet­le­nül vagy köz­vet­ve – azo­no­sít­ha­tó ter­mé­sze­tes sze­mély.

Személyes adat

Az érin­tet­tel kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó adat – külö­nö­sen az érin­tett neve, azo­no­sí­tó jele, vala­mint egy vagy több fizi­kai, fizio­ló­gi­ai, men­tá­lis, gaz­da­sá­gi, kul­tu­rá­lis vagy szo­ci­á­lis azo­nos­sá­gá­ra jel­lem­ző isme­ret -, vala­mint az adat­ból levon­ha­tó, az érin­tett­re vonat­ko­zó követ­kez­te­tés.

Különleges adat

 • a faji ere­det­re, a nem­ze­ti és etni­kai kisebb­ség­hez tar­to­zás­ra, a poli­ti­kai véle­mény­re vagy párt­ál­lás­ra, a val­lá­sos vagy más világ­né­ze­ti meg­győ­ző­dés­re, az érdek-kép­vi­se­le­ti szer­ve­ze­ti tag­ság­ra, a sze­xu­á­lis élet­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat
 • az egész­sé­gi álla­pot­ra, a kóros szen­ve­dély­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat, vala­mint a bűn­ügyi sze­mé­lyes adat

Bűnügyi személyes adat

A bün­te­tő­el­já­rás során vagy azt meg­elő­ző­en a bűn­cse­lek­ménnyel vagy a bün­te­tő­el­já­rás­sal össze­füg­gés­ben, a bün­te­tő­el­já­rás lefoly­ta­tá­sá­ra, illet­ve a bűn­cse­lek­mé­nyek fel­de­rí­té­sé­re jogo­sult szer­vek­nél, továb­bá a bün­te­tés-vég­re­haj­tás szer­ve­ze­té­nél kelet­ke­zett, az érin­tet­tel kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó, vala­mint a bün­te­tett elő­élet­re vonat­ko­zó sze­mé­lyes adat;

Közérdekű adat

Az álla­mi vagy helyi önkor­mány­za­ti fel­ada­tot, vala­mint jog­sza­bály­ban meg­ha­tá­ro­zott egyéb köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv vagy sze­mély keze­lé­sé­ben lévő és tevé­keny­sé­gé­re vonat­ko­zó vagy köz­fel­ada­tá­nak ellá­tá­sá­val össze­füg­gés­ben kelet­ke­zett, a sze­mé­lyes adat fogal­ma alá nem eső, bár­mi­lyen módon vagy for­má­ban rög­zí­tett infor­má­ció vagy isme­ret, füg­get­le­nül keze­lé­sé­nek mód­já­tól, önál­ló vagy gyűj­te­mé­nyes jel­le­gé­től, így külö­nö­sen a hatás­kör­re, ille­té­kes­ség­re, szer­ve­ze­ti fel­épí­tés­re, szak­mai tevé­keny­ség­re, annak ered­mé­nyes­sé­gé­re is kiter­je­dő érté­ke­lé­sé­re, a bir­to­kolt adat­faj­ták­ra és a műkö­dést sza­bá­lyo­zó jog­sza­bá­lyok­ra, vala­mint a gaz­dál­ko­dás­ra, a meg­kö­tött szer­ző­dé­sek­re vonat­ko­zó adat.

Közérdekből nyilvános adat

A köz­ér­de­kű adat fogal­ma alá nem tar­to­zó min­den olyan adat, amely­nek nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­lát, meg­is­mer­he­tő­sé­gét vagy hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­lét tör­vény köz­ér­dek­ből elren­de­li.

Hozzájárulás

Az érin­tett aka­ra­tá­nak önkén­tes és hatá­ro­zott kinyil­vá­ní­tá­sa, amely meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­son ala­pul, és amellyel fél­re­ért­he­tet­len bele­egye­zé­sét adja a rá vonat­ko­zó sze­mé­lyes ada­tok – tel­jes körű vagy egyes műve­le­tek­re kiter­je­dő – keze­lé­sé­hez.

Tiltakozás

Az érin­tett nyi­lat­ko­za­ta, amellyel sze­mé­lyes ada­ta­i­nak keze­lé­sét kifo­gá­sol­ja, és az adat­ke­ze­lés meg­szün­te­té­sét, illet­ve a kezelt ada­tok tör­lé­sét kéri.

Adatkezelő

Az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely önál­ló­an vagy mások­kal együtt az ada­tok keze­lé­sé­nek cél­ját meg­ha­tá­roz­za, az adat­ke­ze­lés­re (bele­ért­ve a fel­hasz­nált esz­közt) vonat­ko­zó dön­té­se­ket meg­hoz­za és vég­re­hajt­ja, vagy az álta­la meg­bí­zott adat­fel­dol­go­zó­val vég­re­haj­tat­ja.

Adatkezelés

Az alkal­ma­zott eljá­rás­tól füg­get­le­nül az ada­to­kon vég­zett bár­mely műve­let vagy a műve­le­tek összes­sé­ge, így külö­nö­sen gyűj­té­se, fel­vé­te­le, rög­zí­té­se, rend­sze­re­zé­se, táro­lá­sa, meg­vál­toz­ta­tá­sa, fel­hasz­ná­lá­sa, lekér­de­zé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la, össze­han­go­lá­sa vagy össze­kap­cso­lá­sa, záro­lá­sa, tör­lé­se és meg­sem­mi­sí­té­se, vala­mint az ada­tok továb­bi fel­hasz­ná­lá­sá­nak meg­aka­dá­lyo­zá­sa, fénykép‑, hang- vagy kép­fel­vé­tel készí­té­se, vala­mint a sze­mély azo­no­sí­tá­sá­ra alkal­mas fizi­kai jel­lem­zők (pl. ujj- vagy tenyér­nyo­mat, DNS-min­ta, írisz­kép) rög­zí­té­se.

Adattovábbítás

Az adat meg­ha­tá­ro­zott har­ma­dik sze­mély szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­le;

Nyilvánosságra hozatal

Az adat bár­ki szá­má­ra tör­té­nő hoz­zá­fér­he­tő­vé téte­le.

Adattörlés

Az ada­tok fel­is­mer­he­tet­len­né téte­le oly módon, hogy a hely­re­ál­lí­tá­suk töb­bé nem lehet­sé­ges.

Adatmegjelölés

Az adat azo­no­sí­tó jel­zés­sel ellá­tá­sa annak meg­kü­lön­böz­te­té­se cél­já­ból.

Adatzárolás

Az adat azo­no­sí­tó jel­zés­sel ellá­tá­sa továb­bi keze­lé­sé­nek vég­le­ges vagy meg­ha­tá­ro­zott idő­re tör­té­nő kor­lá­to­zá­sa cél­já­ból.

Adatmegsemmisítés

Az ada­to­kat tar­tal­ma­zó adat­hor­do­zó tel­jes fizi­kai meg­sem­mi­sí­té­se.

Adatfeldolgozás

Az adat­ke­ze­lé­si műve­le­tek­hez kap­cso­ló­dó tech­ni­kai fel­ada­tok elvég­zé­se, füg­get­le­nül a műve­le­tek vég­re­haj­tá­sá­hoz alkal­ma­zott mód­szer­től és esz­köz­től, vala­mint az alkal­ma­zás helyé­től, fel­té­ve hogy a tech­ni­kai fel­ada­tot az ada­to­kon vég­zik.

Adatfeldolgozó

Az a ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely az adat­ke­ze­lő­vel kötött szer­ző­dé­se alap­ján – bele­ért­ve a jog­sza­bály ren­del­ke­zé­se alap­ján tör­té­nő szer­ző­dés­kö­tést is – ada­tok fel­dol­go­zá­sát vég­zi.

Adatfelelős

Az a köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv, amely az elekt­ro­ni­kus úton köte­le­ző­en köz­zé­te­en­dő köz­ér­de­kű ada­tot elő­ál­lí­tot­ta, illet­ve amely­nek a műkö­dé­se során ez az adat kelet­ke­zett.

Adatközlő

Az a köz­fel­ada­tot ellá­tó szerv, amely – ha az adat­fe­le­lős nem maga teszi köz­zé az ada­tot – az adat­fe­le­lős által hoz­zá eljut­ta­tott ada­ta­it hon­la­pon köz­zé­te­szi.

Adatállomány

Az egy nyil­ván­tar­tás­ban kezelt ada­tok összes­sé­ge.

Harmadik személy

Olyan ter­mé­sze­tes vagy jogi sze­mély, illet­ve jogi sze­mé­lyi­ség­gel nem ren­del­ke­ző szer­ve­zet, aki vagy amely nem azo­nos az érin­tet­tel, az adat­ke­ze­lő­vel vagy az adat­fel­dol­go­zó­val.

EGT-állam

Az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma és az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban részes más állam, továb­bá az az állam, amely­nek állam­pol­gá­ra az Euró­pai Unió és tag­ál­la­mai, vala­mint az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban nem részes állam között lét­re­jött nem­zet­kö­zi szer­ző­dés alap­ján az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban részes állam állam­pol­gá­rá­val azo­nos jog­ál­lást élvez

Harmadik ország

Min­den olyan állam, amely nem EGT-állam.

II. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Sze­mé­lyes adat akkor kezel­he­tő (Infotv. 5. § (1)), ha

 • ahhoz az érin­tett hoz­zá­já­rul, vagy
 • azt tör­vény vagy – tör­vény fel­ha­tal­ma­zá­sa alap­ján, az abban meg­ha­tá­ro­zott kör­ben – helyi önkor­mány­zat ren­de­le­te elren­de­li.

Cse­lek­vő­kép­te­len és kor­lá­to­zot­tan cse­lek­vő­ké­pes kis­ko­rú sze­mély nyi­lat­ko­za­tá­hoz a tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­jé­nek hoz­zá­já­ru­lá­sa szük­sé­ges (Infotv. 6. § (3))., kivé­ve azon szol­gál­ta­tás része­ket, ahol a nyi­lat­ko­zat a min­den­na­pi élet­ben töme­ge­sen elő­for­du­ló regiszt­rá­ci­ót céloz, és külö­nö­sebb meg­fon­to­lást nem igé­nyel.

Sze­mé­lyes ada­tot kezel­ni csak meg­ha­tá­ro­zott cél­ból, jog gya­kor­lá­sa és köte­le­zett­ség tel­je­sí­té­se érde­ké­ben lehet. Az adat­ke­ze­lés­nek min­den sza­ka­szá­ban meg kell felel­nie e cél­nak. (Infotv. 4. § (1)).

Csak olyan sze­mé­lyes adat kezel­he­tő, amely az adat­ke­ze­lés cél­já­nak meg­va­ló­su­lá­sá­hoz elen­ged­he­tet­len, a cél eléré­sé­re alkal­mas, csak a cél meg­va­ló­su­lá­sá­hoz szük­sé­ges mér­ték­ben és ide­ig (Infotv. 4. § (2)).

Sze­mé­lyes adat csak meg­fe­le­lő tájé­koz­ta­tá­son ala­pu­ló bele­egye­zés­sel kezel­he­tő. Az ada­tok har­ma­dik sze­mély részé­re nem adha­tók ki. Az Adat­ke­ze­lő a bir­to­ká­ban levő sze­mé­lyes ada­to­kat tovább nem dol­goz­za fel, ezért adat­fel­dol­go­zás­ra meg­bí­zást nem ad.

Az érin­tet­tet (Infotv. 20. § (2)). – egy­ér­tel­mű­en, köz­ért­he­tő­en és rész­le­te­sen – tájé­koz­tat­ni kell az ada­tai keze­lé­sé­vel kap­cso­la­tos min­den tény­ről, így külö­nö­sen az adat­ke­ze­lés cél­já­ról és jog­alap­já­ról, az adat­ke­ze­lés­re és az adat­fel­dol­go­zás­ra jogo­sult sze­mé­lyé­ről, az adat­ke­ze­lés idő­tar­ta­má­ról, illet­ve arról, hogy kik ismer­he­tik meg az ada­to­kat. A tájé­koz­ta­tás­nak ki kell ter­jed­nie az érin­tett adat­ke­ze­lés­sel kap­cso­la­tos joga­i­ra és jog­or­vos­la­ti lehe­tő­sé­ge­i­re is.

A kezelt sze­mé­lyes ada­tok­nak meg kell felel­ni­ük az aláb­bi köve­tel­mé­nyek­nek:

 • fel­vé­te­lük és keze­lé­sük tisz­tes­sé­ges és tör­vé­nyes
 • pon­to­sak, tel­je­sek és ha szük­sé­ges idő­sze­rű­ek
 • táro­lá­suk mód­ja alkal­mas arra, hogy az érin­tet­tet csak a táro­lás cél­já­hoz szük­sé­ges ide­ig lehes­sen azo­no­sí­ta­ni

Kor­lá­to­zás nél­kül hasz­nál­ha­tó, álta­lá­nos és egy­sé­ges sze­mély­azo­no­sí­tó jel alkal­ma­zá­sa tilos.

A sze­mé­lyes ada­tok akkor továb­bít­ha­tók, vala­mint a külön­bö­ző adat­ke­ze­lé­sek akkor kap­csol­ha­tók össze, ha az érin­tett ahhoz hoz­zá­já­rult, vagy tör­vény azt meg­en­ge­di, és ha az adat­ke­ze­lés fel­té­te­lei min­den egyes sze­mé­lyes adat­ra néz­ve tel­je­sül­nek.

Sze­mé­lyes adat (bele­ért­ve a külön­le­ges ada­tot is) az ország­ból – az adat­hor­do­zó­tól vagy az adat­át­vi­tel mód­já­tól füg­get­le­nül – har­ma­dik ország­ban lévő adat­ke­ze­lő vagy adat­fel­dol­go­zó részé­re akkor továb­bít­ha­tó, ha ahhoz az érin­tett kife­je­zet­ten hoz­zá­já­rult, vagy azt tör­vény lehe­tő­vé teszi, és a har­ma­dik ország­ban az átadott ada­tok keze­lé­se, ille­tő­leg fel­dol­go­zá­sa során biz­to­sí­tott a sze­mé­lyes ada­tok meg­fe­le­lő szin­tű védel­me. Az EGT-álla­mok­ba irá­nyu­ló adat­to­váb­bí­tást úgy kell tekin­te­ni, mint­ha Magyar­or­szág terü­le­tén belü­li adat­to­váb­bí­tás­ra kerül­ne sor (Infotv. 8. §).

III. A HAZAJÁRÓ HONISMERETI ÉS TURISTA EGYLET ADATKEZELÉSE

Az adatkezelő megnevezése

Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let Egye­sü­let, továb­bi­ak­ban egye­sü­let.

Az adatkezelés megnevezése

Sze­mély­hez kap­cso­ló­dó ada­tok táro­lá­sa és keze­lé­se.

Az adatkezelés jogalapja

Az érin­tett önkén­tes hoz­zá­já­ru­lá­sa (2011. évi CXII. Tv. 5. § (1) a)).

Az adatkezelő weboldalai

https://hazajaroegylet.hu vala­mint az egye­sü­let https://facebook.com/hazajaroegylet/ Face­book olda­la.

A tényleges adatkezelés helye

1037, Buda­pest Kuni­gun­da útja 18.

Az érintettek köre

Az egye­sü­let tag­jai, a ren­dez­vé­nyek ren­de­zői, szer­ve­zői, a ren­dez­vé­nye­ken részt­ve­vők, a web­ol­da­lon regiszt­rá­lók.

1. Az adatkezelési szabályzat célja

Az Egye­sü­let tag­ja­i­nak (bele­ért­ve a tiszt­ség­vi­se­lők, rendes‑, tisz­te­let­be­li- és pár­to­ló tagok is), a külön­bö­ző túrák ren­de­ző­i­nek, az egye­sü­let túra­ver­se­nye­in, túra­moz­gal­ma­i­ban részt­ve­vő­i­nek, vala­mint a web­ol­da­lon regiszt­rá­lók­nak — továb­bi­ak­ban: Érin­tet­tek — önkén­tes, tájé­ko­zott és hatá­ro­zott hoz­zá­já­ru­lá­sa alap­ján.

Az egyesületi tagok esetében
 • a tagok azo­no­sít­ha­tó­sá­ga sze­mé­lyes ada­ta­ik­kal (az ada­tok nyil­ván­tar­tá­sa, keze­lé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la)
 • a tagok tevé­keny­sé­gé­nek nyil­ván­tar­tá­sa
 • hír­le­ve­lek kül­dé­se a tagok elekt­ro­ni­kus és/ vagy pos­tai címé­re
 • a folya­ma­tos kap­cso­lat és tájé­koz­ta­tás fel­té­te­le­i­nek biz­to­sí­tá­sa
 • a túra­ve­ze­tők, terü­le­ti ispá­nok nyil­ván­tar­tá­sa
 • a tagok ter­mé­szet­já­rás­ban, mint sza­bad­idő sport­ban elért ered­mé­nye­i­nek és a ter­mé­szet­já­rás fel­té­te­le­i­nek biz­to­sí­tá­sá­ban elért elis­me­ré­se­i­nek nyil­ván­tar­tá­sa
Az egyesülettel partneri vagy szerződéses viszonyban álló túrarendező,- szervező személyek, egyesületek esetén
 • azo­no­sít­ha­tó­ság sze­mé­lyes ada­ta­ik­kal (az ada­tok nyil­ván­tar­tá­sa, keze­lé­se, továb­bí­tá­sa, nyil­vá­nos­ság­ra hoza­ta­la)
 • a túrák­kal kap­cso­la­tos ada­tok, sta­tisz­ti­kák készí­té­se
 • a folya­ma­tos kap­cso­lat és tájé­koz­ta­tás fel­té­te­le­i­nek biz­to­sí­tá­sa
Az egyesület túráin, túramozgalmaiban résztvevők esetében
 • a túrá­kon indu­lók, túra­moz­gal­mat tel­je­sí­tők azo­no­sí­tá­sa
 • sta­tisz­ti­kai ada­tok készí­té­se
 • elis­me­ré­sek, díjak nyil­ván­tar­tá­sa
 • ked­vez­mé­nyek, szol­gál­ta­tá­sok biz­to­sí­tá­sá­hoz a jogo­sult­sá­gok ellen­őr­zé­sé­nek lehe­tő­vé téte­le
 • egye­sü­le­ti túrák, moz­gal­mak, — ered­mé­nyek köz­zé­té­te­le
Az egyesület weboldalain regisztráló felhasználók esetében
 • a regiszt­rá­lók azo­no­sí­tá­sa, nyil­ván­tar­tá­sa
 • sta­tisz­ti­kai ada­tok készí­té­se
 • az oldal szol­gál­ta­tá­sa­i­nak lehe­tő­vé téte­le

2. Az adatkezelés tartalma, hatálya

Az adatkezelés
 • az egye­sü­le­ti tagok ese­té­ben a tag­nyil­ván­tar­tás,
 • az egye­sü­let­tel part­ner, vagy szer­ző­dött túra­ren­de­ző,- szer­ve­ző sze­mé­lyek, egye­sü­le­tek ese­tén a sze­mély­hez fűződő‑, illet­ve a túrák­kal és egyéb fel­ada­tok­kal kap­cso­la­tos ada­tok keze­lé­se,
 • az egye­sü­let túrá­in, túra­moz­gal­ma­i­ban részt­ve­vők­nek a külön­bö­ző ese­mé­nye­ken való rész­vé­tel­hez szük­sé­ges sze­mé­lyes ada­tok és sta­tisz­ti­ká­ik rög­zí­té­se,
 • web­ol­da­lon regiszt­rá­lók ese­tén az oldal hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges sze­mé­lyes ada­tok nyil­ván­tar­tá­sa.
 • az egye­sü­let által kötött szer­ző­dé­sek­kel, illet­ve mun­ka­ügyi, és bér­szám­fej­té­si fel­ada­tok­kal, szám­lá­zás­sal kap­cso­la­tos sze­mé­lyes ada­tok (adat­fel­dol­go­zó az egye­sü­let min­den­ko­ri elnö­ke vala­mint köny­ve­lő­je.)
A kezelt adatok köre
 • Az egye­sü­le­ti tagok ese­té­ben
  • név, szü­le­té­si név
  • any­ja lány­ko­ri neve
  • szü­le­té­si hely és idő
  • lak­cím, érte­sí­té­si cím, tele­fon­szám és e‑mail cím
  • túrá­zói minő­sí­té­sek
  • túra­sta­tisz­ti­kák, tag­díj­be­fi­ze­té­sek
 • Terü­le­ti ispá­nok,- szer­ve­ző sze­mé­lyek, egye­sü­le­tek, szol­gál­ta­tók ese­tén
  • név, szü­le­té­si név, cég­név
  • lak­cím és érte­sí­té­si cím
  • tele­fon­szám és e‑mail cím
  • saját web­ol­dal, Face­book oldal
  • jogo­sult­sá­gok
 • Az egye­sü­le­ti túrá­kon, túra­moz­gal­mak­ban részt­ve­vők ese­té­ben
  • név
  • szü­le­tés éve
  • lak­cím
  • tele­fon­szám, e‑mail cím
  • beszá­mo­lók
 • a web­ol­da­lon regiszt­rá­ló fel­hasz­ná­lók ese­tén:
  • név (nem módo­sít­ha­tó)
  • bece­név
  • szü­le­tés éve
  • lak­cím
  • tele­fon­szám, e‑mail cím, jel­szó
  • a fel­hasz­ná­ló pro­fil­ja, és a web­ol­da­lá­hoz kap­cso­ló­dó beál­lí­tá­sok

3. Az adatkezelés időtartama

 • Az egye­sü­le­ti tagok ese­té­ben a tag­sá­gi viszony kez­de­té­től a tag­sá­gi viszony meg­szű­né­sé­ig. A tag­sá­gi viszony meg­szű­né­sé­nek mód­ja­i­ról az Egye­sü­let Alap­sza­bá­lya ren­del­ke­zik.
 • A túra­ver­se­nye­ken, túra­moz­gal­mak­ban részt­ve­vők ese­tén az Egye­sü­let saját hon­lap­ján sta­tisz­ti­kai adat­ként meg­őr­zi a sze­mé­lyes ada­to­kat az Egye­sü­let műkö­dé­sé­nek végé­ig.
 • Szer­ző­dé­ses part­ne­rek ese­tén a szer­ző­dés meg­szű­né­sé­ig.

4. A személyes adatok törlése, változás bejelentése

A személyes adatok törlése
 • az egye­sü­le­ti tagok tag­sá­guk meg­szű­né­sé­ig nem kér­he­tik ada­ta­ik tör­lé­sét. A tag­ság meg­szű­né­se­kor az Egye­sü­let írás­ban köte­les közöl­ni az adott sze­méllyel, hogy ada­ta­it a tag­nyil­ván­tar­tás­ból töröl­te,
 • a szer­ző­dé­ses part­ne­rek a szer­ző­dés ide­je alatt nem kér­he­tik ada­ta­ik tör­lé­sét, a szer­ző­dés meg­szű­né­se után, az Egye­sü­let írás­ban köte­les közöl­ni az adott part­ner­rel, hogy ada­ta­it a nyil­ván­tar­tás­ból töröl­te,
 • az egye­sü­let túrá­in, a túra­moz­gal­mak­ban részt­ve­vők ada­ta­ik­nak tör­lé­si igé­nyét vagy a tűrák hon­lap­ja­in tör­té­nő nyil­vá­nos meg­je­le­ní­té­sé­nek meg­szün­te­té­sét írás­ban kér­he­tik, mely­nek tel­je­sí­té­sé­ről az Egye­sü­let 30 napon belül köte­les írás­ban tájé­koz­tat­ni az érin­tet­tet.
A személyi adatokban bekövetkezett változás bejelentése

Csak az egye­sü­let tag­jai szá­má­ra köte­le­ző­ek a vál­to­zás bekö­vet­kez­tét köve­tő 5 mun­ka­na­pon belül.

5. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége

Az Egye­sü­let fenn­tart­ja a jogot, hogy jelen adat­ke­ze­lé­si sza­bály­za­tot az Érin­tet­tek elő­ze­tes érte­sí­té­se mel­lett egy­ol­da­lú­an módo­sít­sa. Amennyi­ben az Érin­tett 15 napon belül, írás­ban nem jel­zi a módo­sí­tás­sal kap­cso­la­tos kifo­gá­sát, akkor részé­ről elfo­ga­dott­nak tekint­he­tő a sza­bály­zat módo­sí­tá­sa.

6. Google Analytics alkalmazása

Az Egye­sü­let hon­lap­ja a Goog­le Analy­tics alkal­ma­zást hasz­nál­ja, amely a Goog­le Inc. („Goog­le”) web­elem­ző szol­gál­ta­tá­sa. A Goog­le Analy­tics úgy­ne­ve­zett „coo­kie-kat”, szö­veg­fáj­lo­kat hasz­nál, ame­lye­ket a szá­mí­tó­gé­pé­re men­te­nek, így elő­se­gí­tik a fel­hasz­ná­ló által láto­ga­tott web­lap hasz­ná­la­tá­nak elem­zé­sét.

A fel­hasz­ná­ló által hasz­nált web­ol­dal­lal kap­cso­la­tos coo­kie-kkal lét­re­ho­zott infor­má­ci­ók rend­sze­rint a Goog­le egyik USA-beli szer­ve­ré­re kerül­nek és táro­lód­nak. Az IP-ano­ni­mi­zá­lás web­ol­da­li akti­vá­lá­sá­val a Goog­le a fel­hasz­ná­ló IP-címét az Euró­pai Unió tag­ál­la­ma­in belül, vagy az Euró­pai Gaz­da­sá­gi Tér­ség­ről szó­ló meg­ál­la­po­dás­ban részes más álla­mok­ban elő­ző­leg meg­rö­vi­dí­ti.

A tel­jes IP-cím­nek a Goog­le USA-ban lévő szer­ve­ré­re tör­té­nő továb­bí­tá­sá­ra és otta­ni lerö­vi­dí­té­sé­re csak kivé­te­les ese­tek­ben kerül sor. E web­ol­dal üze­mel­te­tő­jé­nek meg­bí­zá­sá­ból a Goog­le eze­ket az infor­má­ci­ó­kat arra fog­ja hasz­nál­ni, hogy

 • kiér­té­kel­je, hogyan hasz­nál­ta a fel­hasz­ná­ló a hon­la­pot,
 • a web­ol­dal üze­mel­te­tő­jé­nek a hon­lap akti­vi­tá­sá­val össze­füg­gő jelen­té­se­ket készít­sen,
 • a web­ol­dal- és az inter­net­hasz­ná­lat­tal kap­cso­la­tos továb­bi szol­gál­ta­tá­so­kat tel­je­sít­sen.

Goog­le Analy­tics kere­te­in belül a fel­hasz­ná­ló bön­gé­sző­je által továb­bí­tott IP-címet nem veze­ti össze a Goog­le más ada­ta­i­val. A cookie‑k táro­lá­sát a fel­hasz­ná­ló a bön­gé­sző­jé­nek meg­fe­le­lő beál­lí­tá­sá­val meg­aka­dá­lyoz­hat­ja.

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

Név: Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let Egye­sü­let
Cím: 1037 Buda­pest, Kuni­gun­da útja 18.
Bejegy­zés: 01–02-0015904
A bejegy­ző bíró­ság meg­ne­ve­zé­se: Fővá­ro­si Tör­vény­szék
Adó­szám: 18656912–1‑41
Tele­fon: +36–1‑201–37-34
Email:

IV. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

Az Érin­tett tájé­koz­ta­tást kér­het sze­mé­lyes ada­tai keze­lé­sé­ről (Infotv. 14. §), vala­mint kér­he­ti sze­mé­lyes ada­ta­i­nak helyes­bí­té­sét, illet­ve – a jog­sza­bály­ban elren­delt adat­ke­ze­lé­sek kivé­te­lé­vel – tör­lé­sét az adat­fel­vé­te­lé­nél jel­zett módon, illet­ve az adat­ke­ze­lő útján.

Az Érin­tett kérel­mé­re az adat­ke­ze­lő tájé­koz­ta­tást ad az álta­la kezelt ada­ta­i­ról (Infotv. 15. §), az adat­ke­ze­lés cél­já­ról, jog­alap­já­ról, idő­tar­ta­má­ról, az adat­fel­dol­go­zó nevé­ről, címé­ről (szék­he­lyé­ről) és az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tevé­keny­sé­gé­ről, továb­bá arról, hogy kik és milyen cél­ból kap­ják vagy kap­ták meg az ada­to­kat.

Az Érin­tett az Egye­sü­let­től bár­mi­kor írás­ban, az Egye­sü­let címé­re kül­dött aján­lott vagy tér­ti­ve­vé­nyes-aján­lott levél­ben, illet­ve az cím­re kül­dött e‑mailben tájé­koz­ta­tást kér­het. A levél­ben kül­dött tájé­koz­ta­tás­ké­rést az Egye­sü­let akkor tekin­ti hite­les­nek, ha a meg­kül­dött kére­lem alap­ján a fel­hasz­ná­ló egy­ér­tel­mű­en beazo­no­sít­ha­tó. E‑mailben kül­dött tájé­koz­ta­tás­ké­rést az Egye­sü­let csak akkor tekint hite­les­nek, ha azt a fel­hasz­ná­ló regiszt­rált e‑mail címé­ről kül­dik. A tájé­koz­ta­tás­ké­rés kiter­jed­het a fel­hasz­ná­ló­nak az Egye­sü­let által kezelt ada­ta­i­ra, azok for­rá­sá­ra, az adat­ke­ze­lés cél­já­ra, jog­alap­já­ra, idő­tar­ta­má­ra, az eset­le­ges adat­fel­dol­go­zók nevé­re és címé­re, az adat­ke­ze­lés­sel össze­füg­gő tevé­keny­sé­gek­re, vala­mint a sze­mé­lyes ada­tok­nak továb­bí­tá­sa ese­tén arra, hogy kik és milyen cél­ból kap­ták vagy kap­ják meg fel­hasz­ná­ló ada­ta­it.

Az Egye­sü­let a kére­lem benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott leg­rö­vi­debb idő alatt, leg­fel­jebb azon­ban 25 napon belül írás­ban, köz­ért­he­tő for­má­ban adja meg a tájé­koz­ta­tást. E tájé­koz­ta­tás ingye­nes, ha a tájé­koz­ta­tást kérő a folyó évben azo­nos terü­let­re vonat­ko­zó tájé­koz­ta­tá­si kérel­met az adat­ke­ze­lő­höz még nem nyúj­tott be. Egyéb ese­tek­ben az adat­ke­ze­lő költ­ség­té­rí­tést álla­pít­hat meg.

Az Egye­sü­let a sze­mé­lyes ada­tot tör­li (Infotv. 17. §), ha keze­lé­se jog­el­le­nes, az érin­tett kéri, az adat­ke­ze­lés cél­ja meg­szűnt, vagy az ada­tok táro­lá­sá­nak tör­vény­ben meg­ha­tá­ro­zott határ­ide­je lejárt, azt a bíró­ság vagy az adat­vé­del­mi biz­tos elren­del­te.

Az Egye­sü­let a helyes­bí­tés­ről és a tör­lés­ről az érin­tet­tet, továb­bá mind­azo­kat érte­sí­ti, akik­nek koráb­ban az ada­tot adat­ke­ze­lés cél­já­ra továb­bí­tot­ták. Az érte­sí­tést mel­lő­zi, ha ez az adat­ke­ze­lés cél­já­ra való tekin­tet­tel az Érin­tett jogos érde­két nem sér­ti (Infotv. 18. §(1))

Az Érin­tett til­ta­koz­hat sze­mé­lyes ada­tá­nak keze­lé­se ellen (Infotv. 21. §), ha

 • a sze­mé­lyes ada­tok keze­lé­se (továb­bí­tá­sa) kizá­ró­lag az adat­ke­ze­lő vagy az adat­át­ve­vő jogá­nak vagy jogos érde­ké­nek érvé­nye­sí­té­sé­hez szük­sé­ges, kivé­ve, ha az adat­ke­ze­lést tör­vény ren­del­te el;
 • a sze­mé­lyes adat fel­hasz­ná­lá­sa vagy továb­bí­tá­sa köz­vet­len üzlet­szer­zés, köz­vé­le­mény-kuta­tás vagy tudo­má­nyos kuta­tás cél­já­ra tör­té­nik;
 • a til­ta­ko­zás jogá­nak gya­kor­lá­sát egyéb­ként tör­vény lehe­tő­vé teszi.

Az Egye­sü­let – az adat­ke­ze­lés egy­ide­jű fel­füg­gesz­té­sé­vel – a til­ta­ko­zást a kére­lem benyúj­tá­sá­tól szá­mí­tott leg­rö­vi­debb időn belül, de leg­fel­jebb 15 nap alatt meg­vizs­gál­ja, és annak ered­mé­nyé­ről a kérel­me­zőt írás­ban tájé­koz­tat­ja.

Amennyi­ben a til­ta­ko­zás indo­kolt, az Egye­sü­let az adat­ke­ze­lést – bele­ért­ve a továb­bi adat­fel­vé­telt és adat­to­váb­bí­tást is – meg­szün­te­ti, és az ada­to­kat zárol­ja, vala­mint a til­ta­ko­zás­ról, ille­tő­leg az annak alap­ján tett intéz­ke­dé­sek­ről érte­sí­ti mind­azo­kat, akik részé­re a til­ta­ko­zás­sal érin­tett sze­mé­lyes ada­tot koráb­ban továb­bí­tot­ta, és akik köte­le­sek intéz­ked­ni a til­ta­ko­zá­si jog érvé­nye­sí­té­se érde­ké­ben.

Amennyi­ben az Érin­tett az Egye­sü­let meg­ho­zott dön­té­sé­vel nem ért egyet, az ellen – annak köz­lé­sé­től szá­mí­tott 30 napon belül – bíró­ság­hoz for­dul­hat. Az Egye­sü­let az érin­tett ada­tát nem töröl­he­ti, ha azt az adat­ke­ze­lést tör­vény ren­del­te el. Az adat azon­ban nem továb­bít­ha­tó az adat­át­ve­vő részé­re, ha az Egye­sü­let egyet­ér­tett a til­ta­ko­zás­sal, ille­tő­leg a bíró­ság a til­ta­ko­zás jogos­sá­gát meg­ál­la­pí­tot­ta.

Az Érin­tett a joga­i­nak meg­sér­té­se ese­tén az Egye­sü­let ellen bíró­ság­hoz for­dul­hat. A bíró­ság az ügy­ben soron kívül jár el (Infotv. 22. § (1)). A pert az érin­tett — válasz­tá­sa sze­rint — a lakó­he­lye vagy tar­tóz­ko­dá­si helye sze­rint ille­té­kes tör­vény­szék előtt is meg­in­dít­hat­ja. (Infotv. 22. § (3)).

V. KÁRTÉRÍTÉS, SÉRELEMDÍJ, JOGORVOSLAT

Kártérítés és sérelemdíj

A 2011. évi CXII. tör­vény 23. § alap­ján.

Ha az adat­ke­ze­lő az Érin­tett ada­ta­i­nak jog­el­le­nes keze­lé­sé­vel vagy az adat­biz­ton­ság köve­tel­mé­nye­i­nek meg­sze­gé­sé­vel más­nak kárt okoz, köte­les azt meg­té­rí­te­ni. Ha az adat­ke­ze­lő az Érin­tett ada­ta­i­nak jog­el­le­nes keze­lé­sé­vel vagy az adat­biz­ton­ság köve­tel­mé­nye­i­nek meg­sze­gé­sé­vel az érin­tett sze­mé­lyi­sé­gi jogát meg­sér­ti, az érin­tett az adat­ke­ze­lő­től sére­lem­dí­jat köve­tel­het.

Az Érin­tet­tel szem­ben az adat­ke­ze­lő felel az adat­fel­dol­go­zó által oko­zott kárért és az adat­ke­ze­lő köte­les meg­fi­zet­ni az érin­tett­nek az adat­fel­dol­go­zó által oko­zott sze­mé­lyi­sé­gi jog­sér­tés ese­tén járó sére­lem­dí­jat is. Az adat­ke­ze­lő men­te­sül az oko­zott kárért való fele­lős­ség és a sére­lem­díj meg­fi­ze­té­sé­nek köte­le­zett­sé­ge alól, ha bizo­nyít­ja, hogy a kárt vagy az Érin­tett sze­mé­lyi­sé­gi jogá­nak sérel­mét az adat­ke­ze­lés körén kívül eső elhá­rít­ha­tat­lan ok idéz­te elő.

Nem kell meg­té­rí­te­ni a kárt és nem köve­tel­he­tő a sére­lem­díj annyi­ban, amennyi­ben a kár a káro­sult vagy a sze­mé­lyi­sé­gi jog meg­sér­té­sé­vel oko­zott jog­sé­re­lem az érin­tett szán­dé­kos vagy súlyo­san gon­dat­lan maga­tar­tá­sá­ból szár­ma­zott.

Jogorvoslat

Jog­or­vos­la­ti lehe­tő­ség­gel, panasszal a Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság­nál lehet élni.

Név: Nem­ze­ti Adat­vé­del­mi és Infor­má­ció­sza­bad­ság Ható­ság
Szék­hely: 1125 Buda­pest Szi­lá­gyi Erzsé­bet fasor 22/c.
Pos­ta­cím: 1530 Buda­pest, Pf.: 5.
Tele­fon: +36 (1) 391‑1400
Fax: +36 (1) 391‑1410
Hon­lap: https://naih.hu

Az Érin­tett a joga­i­nak meg­sér­té­se ese­tén az adat­ke­ze­lő ellen bíró­ság­hoz for­dul­hat. A bíró­ság az ügy­ben soron kívül jár el (Infotv. 22. § (1)). A pert az Érin­tett — válasz­tá­sa sze­rint — a lakó­he­lye vagy tar­tóz­ko­dá­si helye sze­rint ille­té­kes tör­vény­szék előtt is meg­in­dít­hat­ja. (Infotv. 22. § (3)).