„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

Szép szám­ban gyűl­tünk össze Pomá­zon, a Tele­ki-Wat­tay Kas­tély­ban ápri­lis 26-án, hogy meg­hall­gas­suk Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész „Uram, nem lát­ta Magyar­or­szá­got?” című önál­ló jóté­kony­sá­gi est­jét.

A lélek­eme­lő elő­adá­son a művész­nő a magyar iro­dal­mom kivá­ló­sá­ga­it vonul­tat­ta fel, a nem­ze­ti sors­kér­dé­se­ket és egye­te­mes érté­ke­ket idé­ző vers- és pró­zai rész­le­tek külö­nö­sen aktu­á­li­san han­goz­tak a hábo­rú árnyé­ká­ban. Az est végén a Haza­já­ró c. műsor kár­pát-meden­cei hadi­sí­ro­kat bemu­ta­tó kis­film­jét is lát­hat­tuk.
A jóté­kony­sá­gi est bevé­te­lét a máso­dik világ­há­bo­rú­ban a haza védel­mé­ben hősi halált halt szé­kely határ­va­dá­szok emlék­ke­reszt­jé­nek elké­szí­té­sé­re for­dít­juk, ame­lyet a szé­kely­föl­di Óri­ás-tetőn fogunk fel­ál­lí­ta­ni 2024 augusz­tus 11-én.

80 éve, 1944 augusz­tu­sá­ban érke­zett meg a szov­jet Vörös Had­se­reg hazánk hatá­rá­hoz. Első­ként a szé­kely határ­va­dá­szok vet­ték fel a har­cot, meg­pró­bál­va a lehe­tet­lent az orosz hen­ger­rel szem­ben. A szé­kely határ­őr­ség hon­vé­dő har­ca­i­nak 80. évfor­du­ló­ján, 2024 augusz­tus 11-én a „Határ­va­dász túra­hét” kere­té­ben az Óri­ás-tetőn kereszt­ál­lí­tás­sal emlé­ke­zünk a 34-es szé­kely határ­va­dász zász­ló­alj­ra, akik bel­ső tar­ta­lék­ként a Cso­bá­nyos-völ­gyén betö­rő szov­jet csa­pa­tok­kal vet­ték fel a har­cot és néhány nap alatt meg­hát­rá­lás­ra kény­sze­rí­tet­ték a “fel­sza­ba­dí­tó­kat.“
Aki nem tudott részt ven­ni a jóté­kony­sá­gi esten, ado­má­nya­it Kohl And­rás bank­szám­lá­já­ra tud­ja átutal­ni, a köz­le­mény rovat­ban az “Óri­ás-tető kereszt­ál­lí­tás” szö­veg fel­tün­te­té­sé­vel: MBH bank: 10100792–68431000-00000006
Az össze­gek átuta­lá­sá­ért min­den ado­má­nyo­zó támo­ga­tói emlék­la­pot kap.
Köszön­jük Kohl And­rás­nak az est szer­ve­zé­sét és a kereszt­ál­lí­tás ügyé­nek fel­ka­ro­lá­sát. Alább olvas­hat­já­tok a beszá­mo­ló­ját:

Ered­mé­nye­sen zárult ked­ves túra­tár­sunk Pre­gi­tzer Fru­zsi­na jóté­kony­sá­gi elő­adá­sa. Köszö­net a fel­aján­lott össze­ge­kért, melye­ket pün­kös­di erdé­lyi utunk alkal­má­val fogok átad­ni Kovács Lehel szer­ve­ző­tár­sam­nak. Pün­kös­dig él az ado­mány­gyűj­tés, nagy örö­münk­re a mai nap folya­mán is érke­zett fel­aján­lás. Ezután fogok beszá­mol­ni az ado­mány­gyűj­tés ered­mé­nyér­öl.
Ezúton mon­dok köszö­ne­tet: Fru­zsi­ná­nak a jóté­kony célú elő­adá­sért, mellyel mint­egy 30 éve jár­ja az orszá­got, vilá­got. „Uram, nem lát­ta Magyar­or­szá­got” című önál­ló est­jé­nek témái saj­ná­la­tos módon egy­re aktu­á­li­sab­bak mai vilá­gunk­ban.
A Tele­ki-Wat­tay Kas­tály­szál­ló igaz­ga­tó­já­nak, Radá­nyi Lász­ló­nak, aki térí­tés­men­te­sen bocsáj­tot­ta ren­del­ke­zés­re a kas­tély dísz­ter­mét.
Moys Zol­tán­nak a Haza­já­ró ren­de­ző­jé­nek, aki min­den­ben támo­gat­ta kez­de­mé­nye­zé­sün­ket, segí­tett meg­hir­det­ni az elő­adást a Haza­já­ró csa­tor­ná­in. Az est zárá­sa­kor néhány per­ces össze­ál­lí­tást „vetí­tett” a Haza­já­ró pil­la­na­tok­ból, vala­mint meg­hall­gat­tuk Orbán Feri bácsi elő­adá­sá­ban Gyó­ni Géza „Csak egy éjsza­ká­ra…” című ver­sét. Sar­ka­di Atti­lá­nak, aki kéré­sünk­re fel­ol­vas­ta Kovács Lehel „Keresz­tet állí­tot­tam a hegyen” című face­book bejegy­zé­sét. Dor­ner Dani bará­tunk­nak. aki a pla­kát és a támo­ga­tó jegyek készí­té­sé­ben jeles­ke­dett. (Évek óta Dani készí­ti a Határ­va­dász túra­hét figye­lem­fel­hí­vó pla­kát­ját is.) A kas­tély­szál­ló mun­ka­tár­sa­i­nak, akik rend­kí­vül udva­ri­a­san segí­tet­ték az érke­zők foga­dá­sát, mun­ká­juk biz­to­sí­tot­ta a ren­dez­vény zök­ke­nő­men­tes lebo­nyo­lí­tá­sát. És vége­ze­tül, de nem utol­só sor­ban köszö­net Mind­nyájya­i­tok­nak, akik velünk vol­ta­tok az elő­adá­son, ado­má­nya­i­tok­kal támo­gat­tá­tok a kez­de­mé­nye­zé­sün­ket: „Állít­sunk keresz­tet a szé­kely határ­va­dá­szok emlé­ké­re”! Külön köszö­net a távol­ról érke­zők­nek, a fel­vi­dé­ki Komá­rom­ból, Veszp­rém­ből, Eger­ből, Kecs­ke­mét­ről is vál­lal­ták az uta­zást.


Tisz­te­let és dicső­ség a hősök­nek!


Kohl And­rás (szer­ve­ző)