Pozsonyi csata emléktúra

Pozsonyi csata emléktúra

A 2023-as Haza­já­ró Kupa ehét­vé­gi túrá­ja Orbán Imre által szer­ve­zett Pozso­nyi csa­ta emlék­tú­ra volt, mely Német­óvár­ról (Bad Deutsch-Alten­burg) indult 20 és 40 kilo­mé­te­res távo­kon.

Bőveb­ben
IV. CSALLÓKÖZI HAZAJÁRÓ TÚRA

IV. CSALLÓKÖZI HAZAJÁRÓ TÚRA

Júni­us huszon­ne­gye­di­ke szom­bat­ján egy szá­zad­nyi ember gyűlt össze Király­fia­kar­csán a Cser­kész­li­get­ben. Az idő­já­rás kegyes volt hoz­zánk, igaz a szél­nek volt egy kis ere­je, de hasz­na is, harc­kép­te­len­né tet­te a szú­nyo­gok hadát, így a Csal­ló­köz­re jel­lem­ző káni­ku­la nem tik­kasz­tot­ta a túrá­zó­kat.

Bőveb­ben
Kaptárkövek Teljesítménytúra 2023 – beszámoló és eredmények

Kaptárkövek Teljesítménytúra 2023 – beszámoló és eredmények

A 2023-as Haza­já­ró Kupa 12. túrá­ja egyik első part­ner szer­ve­ze­tünk, az egri Kap­tár­kő Egye­sü­let szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­su­ló, ma már hagyo­má­nyos­nak szá­mí­tó Kap­tár­kö­vek tel­je­sít­mény­tú­ra volt. A jelen­tős lét­szám­ban meg­je­lent egy­le­ti tag­ság­nak idén sem kel­lett csa­lód­nia: kel­le­mes idő­já­rás, gyö­nyö­rű útvo­na­lak, pazar ellá­tás és remek tár­sa­ság várt ben­nün­ket a nap folya­mán. Ezúton is gra­tu­lá­lunk egri bará­ta­ink­nak a pro­fi ren­dez­vény­hez, köszön­jük a szer­ve­zést és a ven­dég­lá­tást, vala­mint min­den ren­de­ző­nek és segí­tő­nek a szív­vel-lélek­kel vég­zett mun­kát. Hama­ro­san ismét talál­ko­zunk!

Bőveb­ben
Olimpiai álmok nyomában a Radnai-havasokban

Olimpiai álmok nyomában a Radnai-havasokban

Jubi­le­u­mi túrá­ra gyü­le­ke­zett a Kár­pát-meden­ce túra­tár­sa­dal­ma Bor­sa­fü­re­den. X. alka­lom­mal került meg­szer­ve­zés­re a Haza­já­ró kupa egyik leg­ré­geb­bi prog­ram­ja a Rad­nai-hava­sok túra­hét­vé­ge.

Bőveb­ben
Elfeledett tanyák, enyésző kultúrák a Zarándi gerincen

Elfeledett tanyák, enyésző kultúrák a Zarándi gerincen

Idén első alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Haza­já­ró kupa része­ként is jegy­zett „Zarán­di Haza­já­ró túra”, mely az Erdé­lyi szi­get­hegy­ség déli szeg­le­té­ben húzó­dó Zarán­di-hegy­ség fel­fe­de­zé­sé­re invi­tál­ta a túrá­zás sze­rel­me­se­it 1 napos túra kere­té­ben.

Bőveb­ben
Turistatalálkozó – határtalan részvétellel

Turistatalálkozó – határtalan részvétellel

A Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let és a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let 2023. ápri­lis 29. és május 1. között máso­dik alka­lom­mal szer­vez­te meg az Al-dunai hét­vé­ge turis­ta­ta­lál­ko­zót, ame­lyen a Kár­pát-meden­ce szin­te min­den szeg­le­té­ből érke­zett 62 érdek­lő­dő vett részt.

Bőveb­ben
XVIII. Strázsa focikupa

XVIII. Strázsa focikupa

Sport, hely­tör­té­net, kul­tú­ra, barát­ság!

21, 22, 23…Van, aki­nek egy dal jut eszé­be, van aki­nek annál több, hisz eze­ken a napo­kon, 2023 ápri­li­sá­ban, tar­tot­tuk a Strá­zsa foci­ku­pát Algyó­gyon.

Bőveb­ben
Hazajárás a Körmöci-hegységben

Hazajárás a Körmöci-hegységben

Ápri­lis 15-én a Magyar Király­ság egyik leg­je­len­tő­sebb, egy­ko­ri arany­bá­nyá­sza­tá­ról neve­ze­tes bánya­vá­ro­sa adott ott­hont az Alba Túra­kör és a Haza­já­ró Egy­let első közös fel­vi­dé­ki túrá­já­nak.

Bőveb­ben