Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Megjelent a HAZAJÁRÓ SZEMMEL 4. képes album

Meg­je­lent a Haza­já­ró című hon­is­me­ret-turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor negye­dik képes köny­ve, amely a Haza­já­ró vég­te­len útjá­nak egy-egy elka­pott pil­la­na­tát örö­kí­ti meg. A 308 olda­las, mint­egy 500 szí­nes fény­ké­pet tar­tal­ma­zó album ezút­tal a Kár­pát-meden­ce 24 táj­egy­sé­gé­re kala­u­zol­ja el az olva­sót; a műsor negye­dik éva­dá­nak Ala­csony-Tát­rá­tól a Szi­nyák-hegy­sé­gig tar­tó epi­zód­ja­in kísé­ri végig a stá­bot. Haza­já­ró szem­mel, szub­jek­tív objek­tí­vünk­kel tekin­tünk kör­be tör­té­nel­mi hazán­kon. Azt is igyek­szünk meg­lát­ni és lát­tat­ni, amit a kulisszák mögött, a fel­szín alatt, a föld felett és a fizi­kai vilá­gon túl meg­ta­pasz­tal­tunk. Min­den egyes pil­la­nat­kép örök­re a lélek­be véső­dött emlé­ke­ket őriz. A képek­hez a műsor­ból szár­ma­zó idé­ze­tek is kap­cso­lód­nak, ame­lyek együt­te­sen veze­tik végig az olva­sót a Haza­já­ró kalan­dos túrá­in.

Bőveb­ben
Amikor a kevesebb több — “Kárpátaljai” Hazajáró túra Szatmárban

Amikor a kevesebb több — “Kárpátaljai” Hazajáró túra Szatmárban

Ami­kor tavaly ősszel a Zemp­lé­ni-hegy­ség­ben kel­lett meg­tar­ta­ni a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró túrát, még bíz­tunk ben­ne, hogy egy évvel később már nem lesz szük­ség ilyes­mi­re és mehe­tünk hegyet mász­ni a Csor­na­ho­ra-hegy­ség­be, a Hóvár-csúcs­ra.

Bőveb­ben
Kitörés 2023 – „Dicsőséges tetteitek az életet jelentik…”

Kitörés 2023 – „Dicsőséges tetteitek az életet jelentik…”

Idén is össze­gyűl­tünk a budai vár­ban. Immár tizen­ha­tod­szor. Soha ennyi­en még nem vol­tunk. Több, mint 3500-an. Hogy miért? Buda­pest, hazánk és Euró­pa hős védő­i­nek emlé­ké­ért.

Bőveb­ben
Hazajáró szemmel 3.

Hazajáró szemmel 3.

Meg­je­lent a Haza­já­ró című hon­is­me­ret-turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor har­ma­dik képes köny­ve, amely a Haza­já­ró vég­te­len útjá­nak egy-egy elka­pott pil­la­na­tát örö­kí­ti meg. A 348 olda­las, közel 500 szí­nes fény­ké­pet tar­tal­ma­zó album a Kár­pát-meden­ce 33 táj­egy­sé­gé­re kala­u­zol­ja el az olva­sót, a műsor har­ma­dik éva­dá­nak Magas-Tát­rá­tól a Hagy­más-hegy­sé­gig tar­tó epi­zód­ja­in kísé­ri végig a stá­bot.

Bőveb­ben
Megjelent a 2023-as Hazajáró falinaptár

Megjelent a 2023-as Hazajáró falinaptár

A 2023-as Haza­já­ró fali­nap­tár segít­sé­gé­vel hónap­ról-hónap­ra beba­ran­gol­hat­juk a Kár­pát-meden­ce varázs­la­tos tája­it, a Kiszu­c­ai-Besz­ki­dek­től a Vele­bit-hegy­sé­gen át a Kele­men-hava­so­kig.

Bőveb­ben
Máramarosi bércek között

Máramarosi bércek között

Van­nak az ember éle­té­ben bizo­nyos hely­szí­nek, melyek egy­ér­tel­mű­en sze­re­pel­nek azon a bizo­nyos bakancs­lis­tán. Ilyen volt szá­mom­ra Mára­ma­ros­szi­get és kör­nyé­ke. Szám­ta­lan­szor cso­dál­tam meg a Kőhát vonu­la­tát Kár­pát­al­já­ról, de vala­hogy min­dig kima­radt.
Most adta magát a lehe­tő­ség. Mint kide­rült a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró Egy­let (KHE) tag­jai közül is sokat hason­ló­an gon­dol­kod­tak.

Bőveb­ben
Teljesítménytúrával bővült a Selmeci Őrjárat Emléktúra

Teljesítménytúrával bővült a Selmeci Őrjárat Emléktúra

Negye­dik alka­lom­mal gyűl­tek össze a túrá­zók a Szit­nya lábá­nál, hogy meg­em­lé­kez­ze­nek a sel­me­ci diák­ság haza­sze­re­te­té­ről és szol­gá­lat­kész­sé­gé­ről. Az elmúlt évek során folya­ma­to­san nőtt az igény egy tel­je­sít­mény­tú­rá­ra, amely a veze­tett emlék­tú­rát egé­szí­te­né ki. A szer­ve­zők idén elér­ke­zett­nek lát­ták a pil­la­na­tot, hogy útjá­ra indít­sák a Sel­me­ci Őrjá­rat Tel­je­sít­mény­tú­rát.

Bőveb­ben
Túra a Börzsöny kalderaperemén

Túra a Börzsöny kalderaperemén

Immár negye­dik éve, hogy az Ipoly­feszt szí­nes prog­ram­jai révén júni­us köze­pén, dere­kán meg­élén­kül az élet az Alsó-Ipoly-men­tén. A három napos ingye­nes ren­dez­vény cél­ja a Duna és Ipoly men­ti tele­pü­lé­sek bemu­ta­tá­sa, turisz­ti­kai lát­vá­nyos­sá­ga­i­nak kieme­lé­se. A prog­ram­ból idén sem marad­ha­tott ki a Haza­já­ró túra, amely ezút­tal is két táv­val vár­ta azo­kat, akik kicsit job­ban meg sze­ret­ték vol­na ismer­ni a Kemen­ce felet­ti hegye­ket.

Bőveb­ben
Felvidék visszatért — Jubilált a Horthy Miklós emléktúra

Felvidék visszatért — Jubilált a Horthy Miklós emléktúra

A Haza­já­ró Kupa része­ként szom­ba­ton meg­ren­de­zett Hor­thy Mik­lós Emlék­tú­rá­ról még így napok múl­tán is csak szu­per­la­tí­vu­szok­ban lehet beszél­ni. Az ese­ményt lázas készü­lő­dés előz­te meg, mi már pén­te­ken bir­tok­ba vet­tük az ipoly­hid­vé­gi cél terü­le­tét. Idén vad­disz­nó­pör­költ noked­li­val volt a menü, amely egy­be­hang­zó véle­mé­nyek sze­rint a kuli­ná­ris élve­ze­tek maga­sabb minő­sé­gét kép­vi­sel­te.

Bőveb­ben