Zarándi Hazajáró túra — Pásztor köve csúcs

Zarándi Hazajáró túra — Pásztor köve csúcs

Idén máso­dik alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Haza­já­ró kupa része­ként is meg­hir­de­tett „Zarán­di Haza­já­ró túra”, mely az Erdé­lyi szi­get­hegy­ség déli hatá­rán, a Maros men­tén maga­so­dó Zarán­di-hegy­ség rej­tett lan­ká­i­ra hívott ben­nün­ket.

A talál­ko­zó az Arad-megyei Keszend­re (Chis­in­dia) falu pol­gár­mes­te­ri hiva­ta­la előtt volt, ahon­nan a közel 20 fős csa­pat a szom­szé­dos Vészal­ja (Văso­a­ia) tele­pü­lés­re, túránk kiin­du­ló pont­já­ra uta­zott tovább.

A túra­ve­ze­tő a Haza­já­ró ispán­ja, Koczi­ha Atti­la volt, aki indu­lás előtt rövid tájé­koz­ta­tót tar­tott a túrá­ról, majd min­den­ki­nek egy-egy ásvány­vi­zet és műz­li sze­le­tet osz­tott ki ellát­mány­ként. A közel 550 m maga­san fek­vő falu felet­ti Inalt csúcs lábá­nál indult a túra a piros kör jel­zé­sű ösvé­nyen, majd a Minișel pata­kon egy for­rás­nál átkel­ve a Zarán­di-hegy­ség jel­zé­se­it is fes­tő ara­di szék­he­lyű Zarán­di Baran­go­lók Turis­ta Egye­sü­let Moces­ti mene­dék­há­zá­hoz (Caba­na Moţeș­ti) értünk, ahol éppen a ház­hoz köze­li túra­ös­vé­nye­ken kaszál­tak az egye­sü­let önkén­te­sei és veze­tő­je. Be is invi­tál­tak ben­nün­ket, hogy bemu­tas­sák a nem­rég bőví­tett bázi­su­kat. Innen dél felé kanya­rod­va, erdős részen érünk fel a Kin­cses csúcs­hoz (Vf. Como­rii 623 m), melyet nem jelöl táb­la. A piros kör jel­zést követ­ve erdő­kön és hegyi lege­lő­kön foly­tat­tuk az utat a Zarán­di-hegy­ség mélyét jel­lem­ző hegyi tanyá­kat össze­kö­tő erdei sze­kér­úton az egyik nyá­ri szál­lás­ként hasz­nált házi­kó­ig. Az itte­ni lege­lők­re egy idős néni éppen akkor terel­te fel a tehe­ne­it. A puri­tán épü­let, karám és istál­ló együt­te­sé­ből álló tanya már egy­re kevés­bé jel­lem­ző a vidék­re, pedig haj­dan a hegyi lege­lő­ket ilyen tanyák hálóz­ták be. Mára leg­több­jük las­san az enyé­szet­nek meg­ad­va magu­kat, omla­do­zó falak­kal, besza­kadt zsin­dely­te­tők­kel, elha­gyat­va csak üre­sen áll­nak, vár­va a véget. Itt tábo­roz­tunk le egy kis pihe­nő­re és hogy ebé­dün­ket elfo­gyasszuk.

A pihe­nő után tovább foly­tat­tuk az utat, míg­nem egy pon­ton az útról mere­dek hegy­ol­dal­ra vál­tot­tunk át, mert ott, felet­tünk bújt meg a kör­nyék leg­ma­ga­sabb pont­ja, a 629 m magas Pász­tor köve csúcs (Vf Piat­ra Păc­urar). A csú­cson a magas­ság jel­ző táb­la alatt a név­adó szik­la­tömb foga­dott ben­nün­ket, ahol elké­szül­tek a csúcs­fo­tók.

A csúcs mel­lett egy sze­kér út haladt el, a terv­től elté­rő­en – mert nem akart sen­ki mere­dek, alj­nö­vény­zet­tel benőtt lej­tőn vissza­tér­ni – azon indul­tunk tovább, de saj­nos egy másik völgy felé kanya­ro­dott, így át kel­lett tér­nünk a helyes irány­ba egy faki­ter­me­lé­sen át rön­kök von­szo­lá­sá­ból hasí­tott nyo­mon. Itt viszont a becsor­gó cser­me­lyek egy dago­nyát hoz­tak lét­re, melyen nya­kig sáro­san lehe­tett csak átevic­kél­ni. Így újabb irány­mó­do­sí­tás­sal egy maga­sab­ban kanyar­gó ösvény­re tér­ve vissza jutot­tunk a piros kör által jel­zett útra. Folya­ma­to­san eresz­ke­dünk lefe­lé egy négyes keresz­te­ző­dé­sig, ahol a kereszt­ben átha­la­dó sár­ga sáv jel­zés­re térünk át észak felé.

Tovább eresz­ked­tünk a Satu­lui patak med­ré­ig, ahol egy házi­kó­nál róka vadá­szott, de érke­zé­sünk­re hamar elisz­kolt a patak men­ti magas fű védel­mé­ben. A pata­kon átkel­ve becsat­la­ko­zott a sár­ga sáv jel­zés is, mely­re a La Cor­lat nevű elszórt házak­ból álló tele­pü­lés­rész­nél táb­lá­val jel­zett keresz­te­ző­dés­ben átvál­tot­tunk és elin­dul­tunk fel­fe­lé a sár­ga sáv jel­zés men­tén a Satu­lui patak for­rá­sa felé. Végül egy utol­só tisz­tá­son, a falu­szé­li első házak­nál egy búcsú pano­rá­ma köszönt el tőlünk és vissza­ér­tünk jár­mű­ve­ink­hez. A túra lezá­rá­sa­ként a csa­pat min­den tag­ja meg­kap­ta a Zarán­di-hegy­ség túra tel­je­sí­té­sét iga­zo­ló okle­ve­let és pecsé­tet. Az érdek­lő­dők egy ext­ra prog­ram­mal gaz­da­god­hat­tak, hiszen a Kéz­di­vá­sár­hely­ről érke­ző rádió­ama­tőr túra­tár­sak egy bozó­to­son át nehe­zen meg­kö­ze­lít­he­tő köze­li magas­lat­ra csá­bí­tot­tak, ahol a rövid­hul­lá­mú adó­juk­kal bemu­ta­tó kon­tak­to­lást végez­tek távo­li orszá­gok rádi­ó­sa­i­val, így bete­kint­het­tünk egy kevés­sé ismert hobby rész­le­te­i­be. Búcsú­zó­ul meg­be­szél­tük, hogy a HAZAJÁRÓ Rad­nai-hava­sok túrán ismét talál­ko­zunk.

A beszá­mo­ló­ért és a képe­kért külön köszö­net Koczi­ha Atti­lá­nak a túra állan­dó házi­gaz­dá­já­nak.