Jelvényszerző mozgalom

Jelvényszerző mozgalom

„A HAZAJÁRÓ NYOMÁBAN”

A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let (HHTE) útjá­ra indít­ja a Haza­já­ró Jel­vény­szer­ző Moz­gal­mat (HJM).

A Moz­ga­lom cél­ja, hogy részt­ve­vői minél több „Haza­já­ró lát­ni­va­lót” meg­lá­to­gas­sa­nak, beba­ran­gol­ják a Kár­pát-meden­ce tája­it és meg­is­mer­jék tör­té­nel­mi hazánk ter­mé­sze­ti- és kul­tu­rá­lis érté­ke­it, tör­té­nel­mi emlé­ke­it és az ott élő embe­rek min­den­nap­ja­it.

A lát­ni­va­lók, ame­lye­ket részt­ve­vők­nek meg kell láto­gat­ni, a „Haza­já­ró” című hon­is­me­re­ti és turisz­ti­kai maga­zin­mű­sor­ban bemu­ta­tott hely­szí­ne­ken talál­ha­tók. Eze­ket a lát­ni­va­ló­kat a Moz­ga­lom kiírá­sá­ban rész­le­te­zett lis­ta fog­ja tar­tal­maz­ni.

A Moz­ga­lom tel­je­sí­té­se, a külön­bö­ző minő­sí­té­sű foko­za­tok eléré­se nincs kor­ha­tár­hoz, állam­pol­gár­ság­hoz, határ­idő­höz köt­ve, tör­tén­het cso­por­to­san, vagy egyé­ni­leg, tet­sző­le­ges sor­rend­ben, a kul­tu­rá­lis lát­ni­va­lók ese­té­ben bár­mi­lyen köz­le­ke­dé­si esz­köz­zel, a ter­mé­sze­ti lát­ni­va­lók ese­té­ben gya­log, kerék­pár­ral vagy sível.

A tel­je­sí­tést, a lát­ni­va­lók meg­lá­to­ga­tá­sát a részt­ve­vők­nek hitelt érdem­lő­en, álta­lá­ban a lát­ni­va­lót és a részt­ve­vőt együtt ábrá­zo­ló fény­kép­pel kell iga­zol­nia. A HHTE vissza­me­nő­leg is elfo­gad­ja tel­je­sí­tés­nek, ha a részt­ve­vő már e Moz­ga­lom kiírá­sa előtt meg­lá­to­ga­tott Haza­já­ró lát­ni­va­ló­kat. A tel­je­sí­tés elfo­ga­dá­sát köve­tő­en a HHTE iga­zol­ja a tel­je­sí­tést és ünne­pé­lyes kere­tek között, leg­alább éven­te, álta­lá­ban a Haza­já­ró Talál­ko­zó alkal­má­val adja át az – adott foko­zat­ra érvé­nyes – okle­ve­let és a sor­szá­mo­zott jel­vényt.

A HHTE a tel­je­sí­tők­ről nyil­ván­tar­tást vezet. A külön­bö­ző foko­za­tot elérő tel­je­sí­tők jogo­sul­tak a „Bronz/Ezüst/Arany/Gyémánt Foko­za­tú Haza­já­ró” cím hasz­ná­la­tá­ra.