Gyimesfelsőlok

Csíkszeredától 30 km-re északkeletre a Tatros völgyében fekvő hosszan elnyúló szórványtelepülés.A Tatros völgye a 17. század közepén még lakatlan volt. A benépesülés a székely határőrség létrehozásával kezdődött, majd a gyimesi hágón át a nehéz életkörülmények és a katonáskodás elől vándoroltak ide főleg csíki székely néptömegek, több hullámban. Egy részük meg sem állt Moldváig, mások viszont itt maradtak, és megalapították Gyimesbükköt majd Középlokot és Felsőlokot. Részei: Récepataka, Sántatelek, Komját vagy Karácsony, Rajkók vagy Farkasokpataka, Bothavaspataka, Rána- vagy Ciherekpataka, Görbepataka, Ugrapataka, Szőcsökpataka, Gáborokpataka, Nyíresalja.

Holtmaros

A magyar többségű Maros-völgyi település, Holtmaros református templomában őrizték sok éven keresztül az erdélyi irodalom egyik legnagyobb alakja, Wass Albert hamvait. A templom kertjében álló szobrát a román hatóságok levetették. Helyette kis fenyő emlékeztet az üldözött íróra, míg szobra ideiglenesen bekerült a templomba. A Czegei Wass Alapítvány és a Holtmarosi Református Egyházközség által működtetett Tulipán Gyermekotthonban 12 állami árvaházból származó gyermeket nevelnek.

Marosvécs

A Maros mentén egy dombtetőn áll a marosvécsi Kemény Kastély. Birtokolták a Bethlehenek, a Rákócziak és itt írta meg Werbőczy István híres Hármaskönyvét, a Tripartitumot.  A XVII. századtól a Kemény család tulajdonában álló épületben alakították meg Trianon után Báró Kemény János kezdeményezésére a két világháború közti erdélyi irodalom alakjai az Erdélyi Helikon társaságot. A kastély parkjában a Helikon-asztalt Kós Károly faragta, Kuncz Aladár emlékére. A parkban nyugszik Kemény János, valamint Wass Albert író is. A kastélyt a kommunista államosítás után mára sikerült visszaszerezni a Kemény családnak.

Kolcvár

Kolcvár

A Kendeffy család Árpád-kori legendás várának romjai a Malomvíz patak fölött magasodnak. A XIV. században épült vár tulajdonosai a Kendeffyek után a Kenderessy nemesi családok voltak. A rommal átellenben lévő parton egy XIII. századi, eredetileg római katolikus, ma már ortodox templom áll. Brazi település fölött a Sebesvíz patak völgyének egy eldugott sziklafalán 1896-ban emléktáblát állították annak emlékére, hogy 1882-ben a Retyezátban rendeztek vadászatot Rudolf trónörökös számára.

Demsus

Demsus

Demsus ősi, feltehetően 13. századi román stílusú temploma Erdély egyik legrégebbi egyházi műemléke. Építéséhez a közeli római kori Várhely romjaiból használtak fel sírköveket, és faragványokat. Egyesek szerint már a IV. században ókeresztény templom állt a helyén, mások úgy vélik, az ősi magyar hitvilág kultuszhelyére épült. Demsus templomát később közösen használták a reformátusok és a görögkeletiek.

Betlenfalva

Betlenfalva

A Thurzó család Bethlenfalván is letette a névjegyét. Ősi birtokukon a XVI. században építették a szepességi reneszánsz egyik legszebb alkotását, a díszes pártázatú kastélyt. Az omladozó falak láttán nehéz elképzelni, hogy a kastély szebb időkben még megyegyűlések színhelye volt. Míg a kastély jobb sorsára vár, addig a XIV. századi Szent Kozmának és Damjánnak szentelt gótikus templom és XVIII. századi  későbarokk kúriája láthatóan jobb kezekben van.

Torockószentgyörgy

Torockószentgyörgy

Az unitáriusok temploma melletti ház falán koszorúkkal övezett emléktábla hirdeti, hogy itt született a XIX. századi Erdély legjelentősebb tudós polihisztora, Brassai Sámuel. Hogy mit tett a nemzet asztalára? Még a felsorolásba is beleborzongunk: ő volt egy személyben az Unitárius Kollégium igazgatója, a legnépszerűbb magyar tankönyvek szerzője, az első magyar nyelvű erdélyi lap szerkesztője, a kolozsvári Kaszinó alapítója, az első erdélyi múzeum igazgatója és nem utolsó sorban a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Nagy bölcsességét nem vonhatjuk kétségbe, úgyhogy szívleljük meg ma is érvényes gondolatait: „Ragaszkodj ahhoz az igazsághoz, amely egyesít, és tartsd távol magadat attól a szőrszálhasogató okoskodástól, amely eltávolít. Bízzál Isten szeretetében, és támaszkodj az ő egységére, melyet a világmindenségben oly tökéletesen valósít meg. Legyen hited a te meggyőződésed szerint, de szereteted öleljen magához mindenkit.”

Ha már itt vagyunk, vetünk egy pillantást a szentgyörgyi kúriára is, ahol annak idején Jókai Mór is járt és innen vett ihletet „Egy az Isten” című regényéhez.
„Szent-György legérdekesebb része, dicső emlékkoronájaként feltünő ódon vára, mely ott a büszke sziklacsúcson pompálkodik, oly épnek tetszve a távolból, mintha lakói nem rég hagyták volna el. A szentgyörgyi vár bizonynyal egyike hazánk legérdekesebb, legnagyszerűbb s a mellett legépebben fenmaradt épitészeti műemlékeinek, miért figyelmesebb vizsgálatunkat méltán kiérdemli.”

Nincs vitatkoznivalónk Orbán Balázzsal: bizony Torockószentgyörgy vára, úgy ahogy van, romosan, elhagyottan is a legszebbek közé tartozik a Kárpát-medencében. A várat a Thoroczkay-család építtette a XIII. században a Szentgyörgy feletti sziklabércen. Ma már csak falmaradványok és a négyszög alakú csonka Öregtorony állja a vártát. Az elmúlt zivataros évszázadok rendesen megrogyasztották az erődítményt. Előbb a kuruc korban a császári erők, később oláh szabadcsapatok, végül a ’48-as szabadságharc idején Avram Iancu rablóbandája dúlta fel a Thoroczkay család ősi sasfészkét. A romok közül egész alakjában áll előttünk a Székelykő, a másik irányban pedig az Ordaskő tűnik fel.

A várba a Szilas-kanyonba tartó kék jelzésről kiágazó kék háromszögön juthatunk fel. Ez a faluból indulva körülbelül fél órás utat jelent.
Hazajáró kártyaelfogadó hely Torockószentgyörgyön: Székelykő Kúria Panzió

Fotó: Hám Péter

Torockó

Torockó

Torockó úgy elbújt a hatalmas mészkőszirtek közé, hogy még az idő sem vette észre, így messze elkerülte. Így történhetett meg, hogy itt nem épültek rózsaszín kockaházak, szocreál lapostetős borzadályok és a piacsoron most is legalább olyan szépen sorakoznak az erdélyi magyar népi építészet remekei, mint újkorukban. A harmonikus képet egyébként – akármilyen furcsa is – egy 1870-es tűzvésznek köszönheti a község, ami után egységes stílusban, kőből építették újjá a központi házakat. Akár egy szabadtéri múzeum, mégis, milyen más a ma is lakott műemlékek között sétálgatni, mint egy üres, mesterséges skanzenben, hisz ide nem a múltat temetni jön a turista, hanem a virágzó nagybetűs életet ünnepelni.

A Székelykő és az Ordaskő közé beékelődött Torockón a főtéren kezdjük kibogozni a múlt szálait és megfejteni az erdélyi magyar népi építészetéről méltán világhíres település titkait. Az egyik titok, amit az ideérkező turistának illik tudni, hogy a község fölé tornyosuló háromtarajú Székelykő formájának köszönhetően itt nyáron kétszer kel fel a Nap. A vajor kőmedencéje a Templom-téren a Tilalmasról lefolyó patak vizét fogja fel. Az évszázados hagyomány szerint a lépcsőzetesen elterülő medencék legfelsőjénél isznak az emberek, a középsőnél az állatok, alul pedig az asszonyok mosnak. Innen indulhatunk a Felső piacsorra, ami oly szép képet mutat, hogy miatta a község nemrégiben Europa Nostra díjat is kapott. Itt van mindjárt a Kis Szent Terézről nevezett gyermekotthon, melynek kapuja nyitva áll minden nehéz sorsú erdélyi gyermek előtt. Érdemes ide betérni és adománnyal is segíteni Böjte Csaba ferences szerzetes alapította Szent Ferenc Alapítvány otthonának lakóit. A Felső piacsor végén áll az impozáns Duna Ház, mely 2014-ben újult meg.

Torockó, zárt elhelyezkedésű természetének köszönhetően egyike azon ritka településeknek, melyek a történelem viharain keresztül is megőrizték évezredes hagyományaikat, sajátos népi kultúrájukat és nem utolsósorban unitárius vallásukat. Az állhatatos állandóság jelképe a központot uraló, erődített unitárius templom is. Mint ahogy Torockó szülötte, a nagy unitárius irodalomtörténész, Borbély István mondta: „A Szekelykő magyar és unitárius népe az idők tomboló árjában is sziklaszilárdan áll és él, s büszke gyönyörüséggel tekint őseire vissza!” És, hogy mi is visszatekinthessünk Torockó őseire, betérünk a helyi Néprajzi Múzeumba, ahol azt is megtudhatjuk, hogy a környék gazdagságát a nagymúltú helyi vasércbányászat alapozta meg.A vasművesség jól jövedelmezett, és hozta magával a többi kisipar fejlődését is. Így alakulhatott ki a rendkívül míves torockói népművészet, a híres varrottasok és az egyedülálló népviselet.

Mert, hogy is fogalmaz a néprajzi kincsekről és a torockói lélekről Orbán Balázs? “Toroczkó népe, mint nagyon conservativ természetü, egész körömszakadtáig ragaszkodik ösi szokásaihoz, hagyományaihoz s egyáltalában ujítás az életmód és egyebekben is bajosan tudja köztük magát megfészkelni. E szívós ragaszkodásnak, a külbefolyások elöli e zárkózottságnak tulajdoníthatjuk, hogy ezen alig 3000 lelket számláló népség más elemek közepette fentartá nemzetiségét, öseinek szebb tulajdonait, jó erkölcseit s festőileg szép nemzeti öltözetét.”

A Székelykő felé indulva a falu szélén útba ejthető még a régi vízimalom, amely az 1700-as évektől vasverőként szolgálta a fémművességet. Szebb időkben a hegyről lezúduló patakok vize hajtotta meg a kalapácsokat és a fújtatokat. A hatalmas malomkerék ma már munka nélkül, csendesen és megtörten pihen.

A Torockói Néprajzi Múzeum keddtől vasárnapig tart nyitva 9:00 és 17:00 óra között. A Székelykő megmászásáért járó oklevelet a Forrás Borozóban (Torockó, 20.) vehetjük át, amely 17:00 és 22:00 óra közt várja a vendégeket. A torockói Duna Ház honlapján helyi kulturális rendezvényekről is olvashatunk, többek között a minden év júniusában tartandó Duna Napokról. Meleg szívvel ajánljuk a Gondűző vendéglátóipari egységet is.

Hazajáró pontok Torockón:
Király Panzió
Muskátli Panzió
Panoráma Panzió