Betlenfalva

Betlenfalva

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
1/10

A Thur­zó csa­lád Beth­len­fal­ván is letet­te a név­je­gyét. Ősi bir­to­ku­kon a XVI. szá­zad­ban épí­tet­ték a sze­pes­sé­gi rene­szánsz egyik leg­szebb alko­tá­sát, a díszes pár­tá­za­tú kas­télyt. Az omla­do­zó falak lát­tán nehéz elkép­zel­ni, hogy a kas­tély szebb idők­ben még megye­gyű­lé­sek szín­he­lye volt. Míg a kas­tély jobb sor­sá­ra vár, addig a XIV. szá­za­di Szent Koz­má­nak és Dam­ján­nak szen­telt góti­kus temp­lom és XVIII. szá­za­di  késő­ba­rokk kúri­á­ja lát­ha­tó­an jobb kezek­ben van.

Hazajáró epizódban szerepelt: