Muskátli Panzió — Torockó

Muskátli Panzió — Torockó

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja

Hazajáró Pont
Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 5%

Kávé: ajándék

1 kávé/nap

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Toma Mária

517610 Torockó
Torockó 299.
(Románia)

GPS: 46.45298, 23.56641

Telefonszám:

00 40 723 470 292

Weboldal:

http://muskatlipanzio.com/

E-mail:2003-ban, tel­jes egé­szé­ben fából épült, Szé­kely­kő­vel szem­ben, egye­di lát­vánnyal büsz­kél­ke­dő Mus­kát­li Pan­zió sze­re­tet­tel vár­ja a pihe­nés­re vágyó­kat és a nép­mű­vé­szet irán­ti érdek­lő­dő­ket egy­aránt ápri­lis 1. és októ­ber 31. között.

A köz­sé­get neve­ze­tes­sé­ge és a Szé­kely­kő szép­sé­ge miatt sok kül­föl­di és bel­föl­di turis­ta láto­gat­ja, akik felejt­he­tet­len élménnyel távoz­nak, de sok­szor vissza­tér­nek Toroc­kó­ra, Erdély egyik leg­szebb köz­sé­gé­be.

15 ágy és 2 für­dő­szo­ba nyújt kényel­met a hoz­zánk láto­ga­tók­nak. A Mus­kát­li Pan­zió a leg­jobb válasz­tás a kisebb cso­por­tok kirán­du­lá­si igé­nye­i­nek de a nagyobb lét­szá­mú cso­por­tok­nak is biz­to­sí­tunk szál­lást, mely­nek díja fél­pan­zi­ós ellá­tás­sal 26 EUR/fő/éj.

A nevét a pan­zió az azo­nos nevű virá­gok­tól kap­ta, mely dúsan díszí­ti az udvart, esz­té­ti­kai gyö­nyört nyújt­va azok­nak akik élményt és nyu­gal­mat lel­nek a ter­mé­szet szí­ne­i­ben. Elis­me­rést is nyert a hoz­zánk bete­kin­tők­től, bölcs öröm­mel idéz­ve sza­va­i­kat: “Örü­lünk, hogy erre fele is élnek iga­zi magyar embe­rek”.

Tölt­se sza­bad­ide­jét Toroc­kón Erdély egyik leg­szebb köz­sé­gé­ben. Fedez­ze fel a régi Erdé­lyi érté­ke­ket. Sze­re­tet­tel vár­juk! Toroc­kó, egy felejt­he­tet­len élmény!