Király Panzió — Torockó

Király Panzió — Torockó

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja

Hazajáró Pont

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

Üdvözlő ital: ajándék

Dézsafürdő használata: ingyenes

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Király Melinda

517610 Torockó
173/A
(Románia)

GPS: 46.45298, 23.56641

Telefonszám:

00 40 730 489 892


E-mail:Ven­dég­há­zunk a falu szé­lén, csu­pán 300 méter­re a köz­pont­tól, gyö­nyö­rű, csen­des kör­nye­zet­ben talál­ha­tó, ahol szá­mos Király Ferenc által fes­tett hagyo­má­nyos toroc­kói bútor talál­ha­tó. Hagyo­má­nyos éte­le­ink eddig min­den­kit vissza­hív­tak, ízlel­jék meg Önök is!

  • Ingye­nes par­ko­lás
  • Uni­tá­ri­us temp­lom 500 m
  • Duna Ház 700 m
  • Ingye­nes WIFI
  • Baba­ba­rát szál­lás­hely (4 éves korig ingye­nes)
  • Saját étte­rem
  • Macs­ka, kutya ingye­ne­sen bevi­he­tő
  • 7 szo­ba, 18 férő­hely
  • Beszélt nyel­vek: Magyar, Román, Fran­cia, Angol, Német

Csa­lá­dok­nak is ide­á­lis

Ven­dég­há­zunk a falu kül­ső részén nagyon csen­des kör­nye­zet­ben helyez­ke­dik el, gyö­nyö­rű kilá­tás­sal a Szé­kely­kő­re. Vál­lal­juk 40–50 fős cso­por­tok elszál­lá­so­lá­sát több part­ner ven­dég­ház­ban, vala­mint közös étke­zé­se­ket is 50 férő­he­lyes ebéd­lőnk­ben.

7 tágas szo­bá­ja van a ven­dég­ház­nak, mind­egyik ren­del­ke­zik külön für­dő­szo­bá­val, a ven­dé­gek ren­del­ke­zé­sé­re áll az eme­le­ten egy kis közös­sé­gi hely, az udvar­ban talál­ha­tó fila­gó­ria sütő­ke­men­cé­vel és gril­lel. A szo­bák­ból gyö­nyö­rű kilá­tás nyí­lik a Szé­kely­kő­re. Szo­bá­ink beosz­tá­sa a követ­ke­ző: 2 db szo­ba két egy­sze­mé­lyes ággyal, 1 szo­ba fran­cia­ággyal, 3 szo­ba egy fran­cia­ággyal és egy külön­ággyal vala­mint egy szo­ba 3 egy­sze­mé­lyes ággyal.

Egyéb szol­gál­ta­tá­sok: kon­fe­ren­cia­te­rem 30 főre