Gyimesfelsőlok

Uticélok / Székelyföld / Csíkszék
Nehézségi szint:
3/10

Csík­sze­re­dá­tól 30 km-re észak­ke­let­re a Tat­ros völ­gyé­ben fek­vő hosszan elnyú­ló szórványtelepülés.A Tat­ros völ­gye a 17. szá­zad köze­pén még lakat­lan volt. A bené­pe­sü­lés a szé­kely határ­őr­ség lét­re­ho­zá­sá­val kez­dő­dött, majd a gyi­me­si hágón át a nehéz élet­kö­rül­mé­nyek és a kato­nás­ko­dás elől ván­do­rol­tak ide főleg csí­ki szé­kely nép­tö­me­gek, több hul­lám­ban. Egy részük meg sem állt Mold­vá­ig, mások viszont itt marad­tak, és meg­ala­pí­tot­ták Gyi­mes­bük­köt majd Közép­lo­kot és Fel­ső­lo­kot. Részei: Réce­pa­ta­ka, Sán­ta­te­lek, Kom­ját vagy Kará­csony, Raj­kók vagy Far­ka­sok­pa­ta­ka, Bot­ha­vas­pa­ta­ka, Rána- vagy Cihe­rek­pa­ta­ka, Gör­be­pa­ta­ka, Ugra­pa­ta­ka, Sző­csök­pa­ta­ka, Gábo­rok­pa­ta­ka, Nyí­res­al­ja.

Hazajáró epizódban szerepelt: