Székelykő Kúria Panzió — Torockószentgyörgy

Székelykő Kúria Panzió — Torockószentgyörgy

Uticélok / Erdély / Erdélyi-Hegyalja

Kártyaelfogadó hely

Kedvezmény

Egyesületi tagok számára

A szállásdíjból: 5%

Kapcsolat


Kapcsolattartó: Finta Csaba

Torockószentgyörgy

(Románia)

GPS: 46.42238, 23.5612

Telefonszám:

00 40 730 210 768

Weboldal:

https://conaculsecuiesc.ro/hu/

E-mail:Köze­lebb­ről: a pazar kivi­te­le­zé­sű Szé­kely­kő Kúria. Talá­ló elne­ve­zés, ugyan­is láto­ga­tó ked­vé­re cso­dál­hat­ja a híres-neve­ze­tes Szé­kely­kő égbe szök­ke­nő szik­la­tömb­jét az épü­let előt­ti (mögöt­ti) füves tér­ség­ről.

A nagy zöld mező és a kő között idil­li élet­kép: béké­sen szán­to­ga­tó hely­be­li­ek. Két­ség­te­len: ez itt Erdély­or­szág.

Ha belép­tél a Toroc­kói hegyek biro­dal­má­ba, pihenj meg a Szé­kely­kő Kúri­á­ban és élvezd a helyek gyó­gyí­tó csend­jét. A Szé­kely­kő lába­i­nál, amely még a Napot is ráve­szi, hogy két­szer kel­jen fel, csen­des szo­bák és hagyo­má­nyos éte­lek csá­bí­ta­nak szin­te pihe­nés­re, akár­csak egy másik világ­ban. A Toroc­kó-Toroc­kó­szent­györgy vidé­ké­nek az euró­pai kul­tu­rá­lis örök­ség részét képe­ző hagyo­má­nyos épí­té­sze­té­ből ins­pi­rá­ló­dott Szé­kely­kő Kúria ötvö­zi a múlt báját a kor­sze­rű, négy mar­ga­ré­tás szál­lás­kö­ve­tel­mé­nyek­kel. Pazar ez a hely ahhoz, hogy kikap­cso­lód­jon a napi rutin­ból, Toroc­kó-Toroc­kó­szent­györgy vidé­ke bővel­ke­dik kicsik­nek és nagyok­nak egy­aránt meg­fe­le­lő sza­bad­idős tevé­keny­sé­gek­ben. Lát­vá­nyos föld­rajz és hagyo­má­nyos helyi épí­té­szet kínál­ta elő­nyök­nek köszön­he­tő­en a Szé­kely­kő Kúria ere­de­ti csa­pat­épí­tő cél­ál­lo­más. Ígér­jük, hogy az Ön csa­pa­ta érté­kel­ni fog­ja ízle­tes fogá­sa­in­kat is!

Élvezd a Szé­kely­kő vagy tavi­ró­zsás tavunk egye­di lát­vá­nyát a kúria tágas udva­rán tett sétán. Külön öve­zet vár­ja a kicsi­ket, ahol biz­ton­ság­ban játsz­hat­nak az Erdé­lyi közép­hegy­ség tisz­ta leve­gő­jén.

A toroc­kó­szent­györ­gyi hegyek friss leve­gő­jén, az egész csa­lád­nak szánt tevé­keny­sé­gek­kel eltöl­tött nap után a kúria ott­ho­nos szo­bái pihe­nés­re vár­nak.

Étter­münk akár 100 sze­mély ellá­tá­sá­ra képes, a bor­pin­cé­ben pedig meg­kós­tol­ha­tod a hagyo­má­nyos toroc­kói saj­to­kat és Erdély leg­hű­vö­sebb bora­it. Impo­záns épü­let­ben muta­tós étte­rem. A bel­ső tér kikép­zé­se gyö­nyö­rű, a geren­dás mennye­zet, a nép­fa­ra­gá­sú és fes­té­sű szé­kek, a suj­tá­sos mel­lény­ben fel­szol­gá­ló pin­cér egye­di és hite­le­sen magyar han­gu­la­tot terem­te­nek. A kony­ha a magyar és szé­kely gaszt­ro­nó­mia klasszi­kus fogá­sa­i­ból épít­ke­zik.

A szál­lás díja reg­ge­li­vel: 140 RON/fő/éj