Marosvécs

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
1/10

A Maros men­tén egy domb­te­tőn áll a maros­vé­csi Kemény Kas­tély. Bir­to­kol­ták a Beth­le­he­nek, a Rákó­czi­ak és itt írta meg Wer­bő­czy Ist­ván híres Hár­mas­köny­vét, a Tri­par­ti­tu­mot.  A XVII. szá­zad­tól a Kemény csa­lád tulaj­do­ná­ban álló épü­let­ben ala­kí­tot­ták meg Tri­a­non után Báró Kemény János kez­de­mé­nye­zé­sé­re a két világ­há­bo­rú köz­ti erdé­lyi iro­da­lom alak­jai az Erdé­lyi Heli­kon tár­sa­sá­got. A kas­tély park­já­ban a Heli­kon-asz­talt Kós Károly farag­ta, Kuncz Ala­dár emlé­ké­re. A park­ban nyug­szik Kemény János, vala­mint Wass Albert író is. A kas­télyt a kom­mu­nis­ta álla­mo­sí­tás után mára sike­rült vissza­sze­rez­ni a Kemény csa­lád­nak.

Hazajáró epizódban szerepelt: