Holtmaros

Uticélok / Székelyföld / Marosszék
Nehézségi szint:
1/10

A magyar több­sé­gű Maros-völ­gyi tele­pü­lés, Holt­ma­ros refor­má­tus temp­lo­má­ban őriz­ték sok éven keresz­tül az erdé­lyi iro­da­lom egyik leg­na­gyobb alak­ja, Wass Albert ham­va­it. A temp­lom kert­jé­ben álló szob­rát a román ható­sá­gok leve­tet­ték. Helyet­te kis fenyő emlé­kez­tet az üldö­zött író­ra, míg szob­ra ide­ig­le­ne­sen beke­rült a temp­lom­ba. A Cze­gei Wass Ala­pít­vány és a Holt­ma­ro­si Refor­má­tus Egy­ház­köz­ség által működ­te­tett Tuli­pán Gyer­mek­ott­hon­ban 12 álla­mi árva­ház­ból szár­ma­zó gyer­me­ket nevel­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: