Beregi-Tiszahát – A kuruc szabadságharc bölcsője (148. rész)

Beregi-Tiszahát – A kuruc szabadságharc bölcsője (148. rész)

A Kárpátok alja és a nagy magyar Alföld mezsgyéjén, a Szatmár-Beregi-síkon, a Tisza jobb partján egy földrajzi, történelmi és néprajzi értékekben dúskáló földdarab nyújtózik. A honfoglaló magyarok még mocsarakkal, lápokkal, élő és holt vízfolyásokkal átszőtt erdőket találtak itt. Aztán, ahogy emberi életet leheltek a tájba, az erdők meggyérültek, a folyókat megregulázták és kialakult a Beregi-Tiszahátnak ez a fás legelők, kiterjedt füves puszták és vizes élőhely-maradványok tarkította környezete.

Fehér-Kárpátok – Várak a szirteken (147. rész) – Duna World

Fehér-Kárpátok – Várak a szirteken (147. rész) – Duna World

“Pozsonytól felfelé haladva, elénk tárul az elragadó szép Vágvölgy, oldalán erdőpalásttal fedett hegyhátak. Az aranyködbe burkolt hegyek ormain roppant várromok, amikből még csak nemrég halt ki az élet. Ez a romokban gazdag vidék volt a magyar függetlenségi harc legzajosabb küzdőtere. Várait minden időben hatalmas dinasztiák lakták, kiskirályok a felföldön. Itt vetették meg lábaikat a nemzeti fejedelmek, ide vették be magukat a trónkövetelők. Az ostrommal bevett várakat aztán otthagyták szép romoknak: az önként feladottaknak adtak új gazdákat–idegeneket.”

Itt jártában Jókai Mór is rácsodálkozott a Felső-Magyarország és Morvaország ezeréves határán, a Vág és a Morva völgyei között válaszfalat képező Fehér-Kárpátok bérceire. Az Északnyugati-Kárpátok vonulatára, mely mielőtt lassan beleveszne a Kis-Alföld lankáiba, egészen különleges mozaikos tájjal, sűrű erdőkkel, szelíd formájú legelőkkel, ugyanakkor vad mészkősziklás hegységrészekkel rukkol elő. Ősi nyugati határvidékünkön legendás sziklavárak, kastélyok és szakrális épületek vívják hősies küzdelmüket az átalakuló korszellemmel.

Alacsony-Beszkidek 2.

Alacsonyak ám ezek a Beszkidek, így az átjárás is könnyebb hosszú, széles, lankás vonulatain. S ha jöttek a kereskedők, no meg az ellenséges hadak északról, általában Sáros vármegyének ezt az erdős, hiúzjárta vidékét választották átkelőül. A középkortól a nagy háborúkig ütközetek sora tette véres hadszíntérré a Beszkidek déli völgyeit, nem kímélve az útjukba eső ruszin falvakat sem. A vidéken élő lemkók számát a harcok után a kitelepítések is gyérítették. De lelkük apró hajlékai, törékeny fatemplomaik itt strázsálnak még, mint a hit bevehetetlen bástyái.

Kutasfölde

Kutasfölde a Balázsfalva és Marosludas közé eső dombvidék népi tájneve. Eredetét onnan vette, hogy a viszonylag nagy területen nincsenek folyóvizek. A lakosság a vízszükségletét kutakból nyeri. Itt található az a néprajzi sajátságokkal rendelkező mintegy 15 falu, amelyek a Forrói-patak, Szárazvám-patak és Ózdi-patak völgyében helyezkednek el és egykor Alsó-Fehér vármegye területére estek. A táj a Küküllőmente része, nevezik Hegymegettének is.

Érmellék

“Hegyhez szokott, sokat utazott emberek rendesen unalmasnak tartják az alföldi rónaságot, s nehezen határozzák el magukat egy kis körutat tenni a síkságon. Pedig ott is van figyelemre méltó, ott is van nézni való, ott is van maradványa a múltak dicsőségének, jótékony adománya a természetnek. De a ki délibábos rónán született, imádja az a bérceket, s mégis csak a síkra vágyik.”

K. Nagy Sándor: Bihar-ország (1884)

Görgényi-havasok 3. – A Délhegy csoport

Amilyen árva, annyira vonzó a Görgényi-havasok végtelenbe vesző vadonja. Megtapasztalhattuk már rejtelmes rengetegét északi és központi tömbjén is, most féltve őrzött titkai nyomába eredünk a Libántól a Bucsin-tetőig húzódó déli andezit boltívére. A Dél-hegy vulkáni építményére, amelynek hajdani krátereit a külső természeti erők alaposan átrajzolták, de a föld alatt szunnyadó láthatatlan energiák az ősvulkánnak sejtelmes hangulatot adnak. Öröm barangolni a Görgényi-havasokban és öröm betérni a lábainál elterülő Gyergyói-medence székely falvaiba, ahol sem a konok kitartásért, sem a tréfáért nem kell a szomszédba menni.

TEMESKÖZ – Temesvár és vidéke

A Maros, a Tisza és a Duna ölelte sík vidék régi neve Temesköz. A Temes és a Béga öntözte rónát Ajtony vezér vette birtokba, majd a magyarság a középkorban felvirágoztatta, s őrizte, mint hazánk déli határvidékét. A honvédelem sok áldozattal járt: a török háborúkban elnéptelenedett, majd a habsburg alatt Temesi Bánság lett. Ősi emlékeinkből nem sok maradt, mégis, nemcsak a múltban, de a jelenben is helyünk van idelent, Temesvár vidékén.