„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

„Uram, nem látta Magyarországot?” Sikeres jótékonysági est Pomázon!

Szép szám­ban gyűl­tünk össze Pomá­zon, a Tele­ki-Wat­tay Kas­tély­ban ápri­lis 26-án, hogy meg­hall­gas­suk Pre­gi­tzer Fru­zsi­na Jászai Mari díjas szín­mű­vész „Uram, nem lát­ta Magyar­or­szá­got?” című önál­ló jóté­kony­sá­gi est­jét.

Bőveb­ben
Pumákra emlékeztünk

Pumákra emlékeztünk

Pumák a Bakony­ban néven szer­ve­zett 28 km-es hon­vé­del­mi emlék­tú­rát, „menet­gya­kor­la­tot” a veszp­ré­mi Kos­suth lak­ta­nyá­ból 04.13-án a HATESZ egye­sü­let és a HAZAJÁRÓK Veszp­rém-Hárs­kút között.

Bőveb­ben
Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

Teleki Pál emléktúra a Börzsönyben — 2024

A Tele­ki 50 az a túra, amin eddig (bár­mennyi­re is sze­ret­tem vol­na az elő­ző évek­ben) csak a 30-ason indul­tam, de idén vég­re meg­tört a jég és az 50-esen raj­tol­tunk el. A GPS-em a végé­re 50,2 km‑t mért, mely­hez 2171 m. szint­emel­ke­dés tár­sult. Az idén immá­ron 23. alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Dr. Tele­ki Pál gróf emlé­ké­re meg­ren­de­zett tel­je­sít­mény­tú­ra, melyet a szer­ve­zők idén a 2022-ben elhunyt Bell Sán­dor (22-sze­res, azaz 100%-os Tele­ki tel­je­sí­tő) emlé­ké­nek is aján­lot­tak. Cso­da­szép idő volt végig, job­bat nem is kíván­hat­tunk vol­na. A dré­gely­pa­lán­ki rajt után hamar meg­ér­kez­tünk a hegy lábá­hoz és elkezd­tük a kemény emel­ke­dést Dré­gely várá­hoz, ahon­nan már reg­gel cso­da­szép kilá­tás nyílt a kör­nyék­re.

Bőveb­ben
Bánsági Hazajáró túra az Al-Duna elfeledett tájain

Bánsági Hazajáró túra az Al-Duna elfeledett tájain

I. Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let – Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let hét­vé­ge az Al Dunán. A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, vala­mint a Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let elő­ször szer­vez­te meg az Al-Dunán ápri­lis 22–25 között a Haza­já­ró hét­vé­gét.

Bőveb­ben