Pumák a Bakonyban — honvédelmi emléktúra — 2024

Pumák a Bakonyban — honvédelmi emléktúra — 2024

2024. április 13. szombat 7:00 - 18:00

Helyszín

Bakony
Veszprém, Magyarország

GPS: 47.10281, 17.9093

2024-ben máso­dik alka­lom­mal ren­de­zi meg a Haj­agi Ter­mé­szet­vé­dő és Sza­bad­idő Egye­sü­let, vala­mint a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let a „Pumák a Bakony­ban” elne­ve­zé­sű tel­je­sít­mény­tú­rát, mely­re sze­re­tet­tel invi­tál min­den ter­mé­szet­já­rót. A Túra a Haza­já­ró Kupa része!Prog­ra­munk bemu­tat­ja a veszp­ré­mi Puma vadász­re­pü­lők hősi tör­té­ne­tét, akik a leg­ki­emel­ke­dőbb kato­nai ala­ku­la­ta volt a hon­véd­ség­nek a II VH.-ban sok veszp­ré­mi piló­tá­já­val. Puma piló­ták kér­dés nél­kül tet­ték köte­les­sé­gü­ket, az éle­tük árán is véd­ték a hazát. Bemu­tat­juk a Bakony varázs­la­tos hegy­vi­dé­két, nép­sze­rű­sít­jük a ter­mé­szet­já­rást, fel­hív­juk a figyel­met kör­nye­ze­tünk védel­mé­re, emlé­ke­zünk hőse­ink­re.

Rajt hely­szín: MH Kos­suth Lak­ta­nya, Veszp­rém Juta­si út. 91. MH Légi Műve­le­ti Veze­té­si és Irá­nyí­tá­si Köz­pont
Par­ko­lás: Lak­ta­nya előt­ti par­ko­ló és kör­nyé­ke
Gyü­le­ke­ző: 7:00–7:50 óra között a lak­ta­nya csa­pat­pi­he­nő­ben
Belé­pés: Csak elő­re­giszt­rál­tak­nak sze­mély­iga­zol­vány fel­mu­ta­tá­sá­val!

Túra táv: 27 km / 680 m szint­emel­ke­dés, menet­idő: 7 óra
Túra rajt: 7:00 óra veze­tett túra
Túra cél: 15:30 óra Hárs­kút Bakony kin­cse presszó, ahol meleg étel­lel fogad­juk a túrá­zó­kat
Vissza­in­du­lás Veszp­rém­be: 16:30 óra, érke­zés Veszp­rém Jutas lakó­te­lep 17:00 óra­kor

Útvo­nal: Veszp­rém Kos­suth lak­ta­nya, Jutas vitéz kilá­tó, Jutas ejtő­er­nyős emlék­mű, Lőtér hadi­út, Esz­ter­gá­li –for­rás, Papod-tető(644m) Vitéz Ber­ta­lan Árpád kilá­tó, Bor­zás-hegy, Hárs­kút

A túra veze­tett, tel­je­sí­té­se nehéz!!!
Az útvo­nal aktív lőtér mel­lett halad, ezért egy cso­port­ban köte­le­ző halad­ni!
Elvárt túra tel­je­sít­mény a folya­ma­tos 4–5 km/óra hala­dá­si sebes­ség.
A cso­port­tól nem lehet lesza­kad­ni!
Menet­fel­sze­re­lés: bakancs, inni-enni­va­ló, idő­já­rás­nak meg­fe­le­lő öltö­zet.

Részt­ve­vők max. szá­ma: 80 fő
Rész­vé­tel csak elő­re­giszt­rá­vi­ó­val lehet­sé­ges a Hat­esz Egye­sü­let hon­lap­ján: www.hatesz.hu

REGISZTRÁCIÓ

Rész­vé­te­li díj 3500 Ft mellyel a részt­ve­vő ado­mány­ként a HATESZ egye­sü­let tevé­keny­sé­gét támo­gat­ja.
Túra végén Hárs­kút­ról 16:30 óra­kor szer­ve­zett autó­busz szál­lít­ja a részt­ve­vő­ket vissza Veszp­rém­be a Kos­suth Lak­ta­nyá­ba.
Part­ne­re­ink: Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, MH Légi Műve­le­ti Veze­té­si és Irá­nyí­tá­si Köz­pont, Ver­ga Zrt., Veszp­rém Megyei Hon­is­me­re­ti Egye­sü­let, Lacz­kó Dezső Múze­um, Juta­spusz­tai Bará­ti Kör
Kel­le­mes emlék­tú­rát kívá­nunk! HA TESZ — Jobb Lesz!

Kér­jük támo­gas­sa egye­sü­le­tün­ket adó­ja 1% fel­aján­lá­sá­val! Köszön­jük!