Hegyen-völgyön Turista Klub, Nyékvárkony

Bemutatkozás

Élményeink hegyen-völgyön!

A Hegyen-Völ­gyön Nyék­vár­ko­nyi Túra Klub 2014 tava­szán ala­kult azzal a cél­lal, hogy nép­sze­rű­sít­se a ter­mé­szet­já­rást, meg­sze­ret­tes­se, meg­is­mer­tes­se a ter­mé­sze­tet és az egész­sé­ges élet­mó­dot szol­gá­ló, kicsik­nek és nagyok­nak egy­aránt közös élményt nyúj­tó túra­prog­ra­mo­kat szer­vez­zen. Fon­tos­nak tart­juk továb­bá a ter­mé­szet és a kör­nye­zet meg­óvá­sát és a ter­mé­szet­ben tanú­sí­tott helyes visel­ke­dést. Jelen­leg 47 tagunk van, amely több­sé­ge rend­sze­re­sen részt vesz a túrá­in­kon.

Túra­klu­bunk tevé­keny­sé­ge között sze­re­pel még a közön­ség­ta­lál­ko­zók, gye­rek­tá­bo­rok szer­ve­zé­se. Célunk, hogy kimoz­dít­suk az embe­re­ket a négy fal közül és szer­ve­zett túrá­kon bemu­tas­suk hazánk ter­mé­sze­ti és tör­té­nel­mi érté­ke­it. Tesszük ezt annak remé­nyé­ben, hogy ehhez nem csak az idő­sek, hanem a fia­ta­labb kor­osz­tály is ked­vet kap majd. Leg­nép­sze­rűbb túrá­ink­nak a gya­log­tú­rák bizo­nyul­nak, ezek­kel tud­juk a leg­több embert meg­moz­gat­ni. Igyek­szünk a kerék­pár sze­rel­me­se­it is meg­szó­lí­ta­ni prog­ram­ja­ink­kal, hiszen ezt az egy­re job­ban elter­je­dő tömeg­spor­tot is jó páran űzik köz­sé­günk­ben. A 2014-es meg­ala­ku­lá­sunk óta szá­mos gya­log­tú­rát ren­dez­tünk.   Csal­ló­köz szá­mos ter­mé­sze­ti érté­ke­it bemu­ta­tó túrá­ink után meré­szebb álma­in­kat is való­ra vált­va elju­tot­tunk a Fer­tő-Han­ság Nem­ze­ti Park­ba, gya­log­tú­rá­kat szer­vez­tünk még Gömör­be , Pilis­be, és az Ala­csony –Tát­rá­ba. A tavaly nyá­ron, Feke­te Ist­ván –Tüs­ke­vár c. regé­nye nyo­mán két­na­pos élmény­tú­rá­ra indul­tunk a Kis-Bala­ton­hoz, a gye­re­kek nem kis örö­mé­re. Nem titok hogy egyes túrák hely­szí­ne­i­nek kivá­lasz­tá­sá­ra ins­pi­rá­ló­an hatott a Duna TV‑n futó Haza­já­ró című műsor­ban bemu­ta­tott tájak. Ezért is örül­tünk, hogy elfo­gad­ta nem­rég meg­hí­vá­sun­kat a műsor két fősze­rep­lő­je Kenye­res Osz­kár és Jakab Sán­dor, akik egy közön­ség­ta­lál­ko­zó kere­tén belül meg­osz­tot­ták velünk a túrák során meg­élt élmé­nye­i­ket. Kap­cso­la­tun­kat a  Hazá­já­rók­kal tovább erő­sí­tet­te az  az élmény, hogy túra­klu­bunk tag­jai elkí­sér­het­ték a nép­sze­rű hon­is­me­re­ti maga­zin sze­rep­lő­it egy for­ga­tás­ra  a Fehér –Kár­pá­tok­ba, mi több a film­ben  is sze­re­pel­het­tek. A továb­bi ter­ve­ink között is sze­re­pel a Haza­já­ró­val tör­té­nő együtt­mű­kö­dés, ame­lyet idén janu­ár­ban egy közös túrá­val és egy közös együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dás alá­írá­sá­val tet­tük hite­les­sé.  Az idei évben is gon­do­lunk a gye­re­kek­re, hiszen máso­dik alka­lom­mal ren­dez­zük meg a Hegyen-völ­gyön  nyá­ri tábort, amely tavaly nagy sikert ara­tott. Távo­lab­bi cél­ja­ink eléré­sé­hez sze­ret­nék meg­erő­sí­te­ni szer­ve­zői csa­pa­tun­kat, ame­lyet jelen­leg négyen: Várady Imre, Csör­gö­né Kari­ka Ilo­na, Csör­gő Tamás és jóma­gam / Méhes Atti­la / alko­tunk. Min­den túránk nyílt, bár­ki jelent­kez­het rá, aki úgy érzi, hogy meg tud felel­ni az adott túra erőn­lé­ti fel­té­te­le­i­nek. Öröm­mel látunk sora­ink­ban önkén­te­se­ket, szü­lő­ket, bará­to­kat és támo­ga­tó­kat, akik segí­te­nek majd nekünk tovább men­ni az elkez­dett úton, mert aho­gyan Wass Albert írta:

“Menj bát­ran, minél mélyebb­re az erdők közé.
A fák alatt itt-ott még látod majd a har­ma­tot,
ahogy meg­csil­lan a fűszá­lak hegyén.
Jus­son eszed­be, hogy angya­lok könnye ez.
Angya­lo­ké, akik sokat sír­nak ma is,
mert annyi sok ember­nek marad még zár­va a szí­ve a szép előtt.”

 

Tisz­te­let­tel: Méhes Atti­la
a Hegyen-völ­gyön nyék­vár­ko­nyi túra klub veze­tő­je