Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület, Nyíregyháza

Bemutatkozás

Az egye­sü­let 1999-ben jött lét­re abból a cél­ból, hogy első­sor­ban Sza­bolcs-Szat­már-Bereg és Haj­dú-Bihar megyé­ben segít­se a kataszt­ró­fa­vé­del­mi mun­kát. Fel­ké­rés­re, más civil szer­ve­ze­tek­kel és álla­mi szer­vek­kel együtt­mű­köd­ve az ország bár­mely pont­ján, illet­ve hatá­ra­in­kon kívül is tevé­keny­ke­dünk.

Tag­ja­ink alpi­nis­ta, búvár, vízi­men­tő, egész­ség­ügyi, önkén­tes tűz­ol­tó képe­sí­tés­sel ren­del­kez­nek.  Több tagunk elvé­gez­te a men­tés­hez szük­sé­ges esz­kö­zök, gépek szak­sze­rű hasz­ná­la­tá­hoz szük­sé­ges tan­fo­lya­mo­kat.

Mun­kán­kat jelen­leg 4 vizs­gá­zott men­tő­ku­tya segí­ti, továb­bi ket­tő pedig kikép­zés alatt áll.

Az elmúlt évek­ben részt vet­tünk a tér­sé­gün­ket érin­tő ter­mé­sze­ti kataszt­ró­fák követ­kez­mé­nye­i­nek fel­szá­mo­lá­sá­ban. Dol­goz­tunk a Tiszát, a Sza­most, a Bod­ro­got, a Sajót, és a Bód­vát érin­tő árvi­zek­nél, vala­mint a dunai árvíz­nél. Tevé­keny­ked­tünk jég­eső, szél­vi­har okoz­ta károk­nál, a rend­kí­vü­li hóesés okoz­ta prob­lé­mák fel­szá­mo­lá­sá­nál.

Rend­sze­re­sen segí­tünk eltűnt sze­mé­lyek kere­sé­sé­ben, vízi bal­ese­tek áldo­za­ta­i­nak fel­ku­ta­tá­sá­ban.    Az állat­vé­dő egye­sü­le­tek fel­ké­ré­sé­re vég­zünk állat­men­té­se­ket.

Kül­föl­dön töb­bek között dol­goz­tunk föld­ren­gé­sek­nél, a cuna­mi áldo­za­ta­i­nak ellá­tá­sá­nál, az USA-ban a Katri­na hur­ri­kán után.

2008 óta részt veszünk a csík­som­lyói búcsú egész­ség­ügyi biz­to­sí­tá­sá­ban.

A kataszt­ró­fa-elhá­rí­tá­si és men­té­si mun­ká­kat kari­ta­tív ala­pon, térí­tés­men­te­sen végez­zünk.

Egye­sü­le­tünk képe­zi a Nyír­egy­há­zi Járá­si Kataszt­ró­fa­vé­del­mi Men­tő­cso­por­tot.

Az idén 8. alka­lom­mal szer­vez­zük meg a 32-es határ­va­dá­szok emlék­tú­rát. A túra szer­ve­zői körül kiala­kult egy bará­ti tár­sa­ság, mely­nek tag­jai rend­sze­re­sen túráz­nak Magyar­or­szá­gon és a hatá­ra­in­kon túli terü­le­te­ken is.  Sebő Ödön és a 32-esek nyo­mán jár­tunk a Gömö­ri-hegy­ség­ben, vala­mint Galí­ci­á­ban is, ahol első világ­há­bo­rús emlék­he­lye­ket láto­gat­tunk meg.

2016-ban együtt­mű­kö­dé­si meg­ál­la­po­dást kötöt­tünk a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let­tel.

Az idén május­ban a Besz­ki­dek­be készü­lünk, ahol homon­nai hagyo­mány­őr­zők­kel együtt­mű­köd­ve egy kato­nai teme­tő fel­újí­tá­sán fogunk dol­goz­ni a túrá­zás mel­lett.

Elnök: Vin­cel­lér Tibor, tel: +36 70 38 73 200, e‑mail: Alel­nö­kök: Balogh Zsolt, tel: +36 30 330 77 73, e‑mail: alpinszig@t‑email.hu
Papp Ist­ván, tel: +36 70 38 73 204, e‑mail: Túra­szer­ve­ző:   Kohl And­rás, tel: +36 30 914 78 19, e‑mail: