A Rododendronok földjén

A Rododendronok földjén

Idén IX. alka­lom­mal került meg­ren­de­zés­re a Haza­já­ró kupa része­ként is jegy­zett Rad­nai-hava­sok túra­hét­vé­ge prog­ram­ja. A fő szer­ve­ző, Var­ga Csa­ba nagy­vá­ra­di expe­dí­ci­ós hegy­má­szó volt, aki saj­nos nem tudott az ese­mé­nyen részt ven­ni, így a házi­gaz­dá­ra, a Bor­sa­fü­re­den üze­me­lő Med­ve pan­zió tulaj­do­no­sá­ra Bak Meny­hárt Ane­tá­ra és fér­jé­re Bak Sán­dor­ra, vala­mint a HAZAJÁRÓ biha­ri ispán­já­ra és túra­ve­ze­tő­jé­re, a békés­csa­bai Koczi­ha Atti­lá­ra hárult a fel­adat, hogy a túrát lebo­nyo­lít­sák.

Bőveb­ben
Bánsági Hazajáró túra az Al-Duna elfeledett tájain

Bánsági Hazajáró túra az Al-Duna elfeledett tájain

I. Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let – Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let hét­vé­ge az Al Dunán. A Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let, vala­mint a Bán­sá­gi Kár­pát Egye­sü­let elő­ször szer­vez­te meg az Al-Dunán ápri­lis 22–25 között a Haza­já­ró hét­vé­gét.

Bőveb­ben
Történelem, sport és rock ’n’ roll — 17. Strázsa kupa

Történelem, sport és rock ’n’ roll — 17. Strázsa kupa

Har­minc­két hónap szü­net után újra talál­koz­hat­tunk a Strá­zsa foci­tor­na részt­ve­vő­i­vel. Ezút­tal nem a név­adó hegy­csú­cson volt a tor­na lebo­nyo­lít­va, hanem a Hunyad megyei Algyó­gyon. Végül is min­de­nütt strá­zsál­ni kell a szór­vány­ban.

Bőveb­ben
Úton a Hazajárókkal

Úton a Hazajárókkal

Haza­já­ró! Ki ne ismer­né ezt a műsort a Kár­pát-meden­cei magya­rok köré­ben? Én is sze­re­tem, mert érde­kes helyek­re visz el, aho­vá talán sosem jut­nék el… és mert rólunk, nekünk és velünk készül.

Bőveb­ben