4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

4 évszak Túra — Hazajáró Kupatúra — április 20.

Kb. 48 fővel, sze­mer­ké­lő, boron­gós idő­ben indult kör­möc­bá­nyai, Haza­já­ró Kupa­tú­ránk. A túra előtt egy helyi, auten­ti­kus kocs­má­ban gyü­le­kez­tünk, a jó han­gu­lat a zord idő elle­né­re adott volt, a meg­szo­kott albás-haza­já­rós módon, min­den­ki elin­dult a túrá­ra.

Bőveb­ben
Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Sze­mer­ké­lő eső­re ébre­dünk Gömör­pé­ter­fa­lán, ahol az egyik leg­szebb gömö­ri Haza­já­ró pon­ton, a Fel­föl­di Dalia Isko­la köz­pont­já­ban töl­töt­tük az éjsza­kát. A Magyar Közös­sé­gi Ház­ként is funk­ci­o­ná­ló épü­let Kopecs­ni Gábor mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en szol­gál­ja immár a meg­ma­ra­dást, de itt dol­go­zik a magyar jöven­dő­ért Fábi­án Zol­tán zenész bará­tunk is, aki a Pető­fi prog­ram ösz­tön­dí­ja­sa.

Bőveb­ben
Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Szep­tem­ber 30-án, a hónap utol­só szom­bat­ján került meg­ren­de­zés­re első ízben a Fehér-Kár­pá­tok Haza­já­ró Túra. Orosz­lán­kő egyik szál­lo­dá­já­nak par­ko­ló­já­ban volt a gyü­le­ke­ző.

Bőveb­ben
IV. CSALLÓKÖZI HAZAJÁRÓ TÚRA

IV. CSALLÓKÖZI HAZAJÁRÓ TÚRA

Júni­us huszon­ne­gye­di­ke szom­bat­ján egy szá­zad­nyi ember gyűlt össze Király­fia­kar­csán a Cser­kész­li­get­ben. Az idő­já­rás kegyes volt hoz­zánk, igaz a szél­nek volt egy kis ere­je, de hasz­na is, harc­kép­te­len­né tet­te a szú­nyo­gok hadát, így a Csal­ló­köz­re jel­lem­ző káni­ku­la nem tik­kasz­tot­ta a túrá­zó­kat.

Bőveb­ben
Hazajárás a Körmöci-hegységben

Hazajárás a Körmöci-hegységben

Ápri­lis 15-én a Magyar Király­ság egyik leg­je­len­tő­sebb, egy­ko­ri arany­bá­nyá­sza­tá­ról neve­ze­tes bánya­vá­ro­sa adott ott­hont az Alba Túra­kör és a Haza­já­ró Egy­let első közös fel­vi­dé­ki túrá­já­nak.

Bőveb­ben
Egy század  menetelése a Csallóköz déli fertályán

Egy század  menetelése a Csallóköz déli fertályán

Hon­is­me­ret. Ezzel a meg­ne­ve­zés­sel leg­elő­ször még kis­is­ko­lás korom­ban talál­koz­tam. Emlék­szem, az osz­tály­fő­nök beho­zott egy jóko­ra tér­ké­pet az osz­tály­ba, fel­akasz­tot­ta a táb­lá­ra és mehe­tett az uta­zás. Akkor jöt­tek velem szem­be Fel­vi­dé­künk tája­i­nak föld­raj­zi meg­ne­ve­zé­sei, majd követ­ték vén kon­ti­nen­sünk és a töb­bi föld­ré­szek tája­i­nak meg­is­me­ré­se. Én már akkor tud­tam, én a föld­rajz­zal jó have­rok leszünk. Ez a barát­ság a mai napig meg­van. Velem van ha éppen egy várost fede­zek fel vala­hol Euró­pá­ban, vagy éppen ott­hon teker­gek ter­mé­szet­já­rás köz­ben.

Bőveb­ben
Úton a Hazajárókkal

Úton a Hazajárókkal

Haza­já­ró! Ki ne ismer­né ezt a műsort a Kár­pát-meden­cei magya­rok köré­ben? Én is sze­re­tem, mert érde­kes helyek­re visz el, aho­vá talán sosem jut­nék el… és mert rólunk, nekünk és velünk készül.

Bőveb­ben