Egy század  menetelése a Csallóköz déli fertályán

Egy század  menetelése a Csallóköz déli fertályán

Hon­is­me­ret. Ezzel a meg­ne­ve­zés­sel leg­elő­ször még kis­is­ko­lás korom­ban talál­koz­tam. Emlék­szem, az osz­tály­fő­nök beho­zott egy jóko­ra tér­ké­pet az osz­tály­ba, fel­akasz­tot­ta a táb­lá­ra és mehe­tett az uta­zás. Akkor jöt­tek velem szem­be Fel­vi­dé­künk tája­i­nak föld­raj­zi meg­ne­ve­zé­sei, majd követ­ték vén kon­ti­nen­sünk és a töb­bi föld­ré­szek tája­i­nak meg­is­me­ré­se. Én már akkor tud­tam, én a föld­rajz­zal jó have­rok leszünk. Ez a barát­ság a mai napig meg­van. Velem van ha éppen egy várost fede­zek fel vala­hol Euró­pá­ban, vagy éppen ott­hon teker­gek ter­mé­szet­já­rás köz­ben.

Bőveb­ben
Úton a Hazajárókkal

Úton a Hazajárókkal

Haza­já­ró! Ki ne ismer­né ezt a műsort a Kár­pát-meden­cei magya­rok köré­ben? Én is sze­re­tem, mert érde­kes helyek­re visz el, aho­vá talán sosem jut­nék el… és mert rólunk, nekünk és velünk készül.

Bőveb­ben