Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Hazajárás a vulkánok földjén Nógrádban

Sze­mer­ké­lő eső­re ébre­dünk Gömör­pé­ter­fa­lán, ahol az egyik leg­szebb gömö­ri Haza­já­ró pon­ton, a Fel­föl­di Dalia Isko­la köz­pont­já­ban töl­töt­tük az éjsza­kát. A Magyar Közös­sé­gi Ház­ként is funk­ci­o­ná­ló épü­let Kopecs­ni Gábor mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en szol­gál­ja immár a meg­ma­ra­dást, de itt dol­go­zik a magyar jöven­dő­ért Fábi­án Zol­tán zenész bará­tunk is, aki a Pető­fi prog­ram ösz­tön­dí­ja­sa.

Bőveb­ben
Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Fehér-Kárpátok Hazajáró túra

Szep­tem­ber 30-án, a hónap utol­só szom­bat­ján került meg­ren­de­zés­re első ízben a Fehér-Kár­pá­tok Haza­já­ró Túra. Orosz­lán­kő egyik szál­lo­dá­já­nak par­ko­ló­já­ban volt a gyü­le­ke­ző.

Bőveb­ben
Őrvidéki Hazajáró Túra az Ezeréves határon

Őrvidéki Hazajáró Túra az Ezeréves határon

Szep­tem­ber 24-én, vasár­nap került meg­ren­de­zés­re az Őrvi­dé­ki Haza­já­ró Túra. Boron­gós, esős idő fogad­ta a részt­ve­vő­ket az Ezer­éves határ kör­nyé­kén, a Rozá­lia-hegy­ség­ben.

Bőveb­ben
Amikor a kevesebb több — “Kárpátaljai” Hazajáró túra Szatmárban

Amikor a kevesebb több — “Kárpátaljai” Hazajáró túra Szatmárban

Ami­kor tavaly ősszel a Zemp­lé­ni-hegy­ség­ben kel­lett meg­tar­ta­ni a Kár­pát­al­jai Haza­já­ró túrát, még bíz­tunk ben­ne, hogy egy évvel később már nem lesz szük­ség ilyes­mi­re és mehe­tünk hegyet mász­ni a Csor­na­ho­ra-hegy­ség­be, a Hóvár-csúcs­ra.

Bőveb­ben
Máramarosi Hazajáró Túra megspékelve!

Máramarosi Hazajáró Túra megspékelve!

Újabb túrá­ra gyü­le­kez­tek a Kár­pát-meden­ce túrá­zói. Szep­tem­ber 3‑án került sor a Mára­ma­ro­si Haza­já­ró Túrá­ra, a Gutin-hegy­ség­ben. Kár­pát­al­jai lel­ke­se­dés­hez mél­tó­an a 21 fős csa­pat már szom­ba­ton, szep­tem­ber 2‑án meg­ér­ke­zett Nagy­bá­nyá­ra.

Bőveb­ben
Határvadász túrahét 2023

Határvadász túrahét 2023

Augusz­tus több éve már a Határ­va­dász túrák hónap­ja. Ilyen­kor egy elszánt csa­pat kel útra, hogy a tör­té­nel­mi Magyar­or­szág kele­ti hatá­ra­it hősi­e­sen védel­me­ző szé­ke­lyek hatá­r­ár­vé­del­mi har­ci hely­szí­ne­it, tör­té­nésszel, erdésszel, helyi­ek­kel közö­sen fel­ke­res­se. Ezút­tal 17 fős csa­pat­tal kere­ked­tünk fel 08.12–20 között Erdély­or­szág cso­dá­i­nak fel­fe­de­zé­sé­re, hogy meg­em­lé­kez­zünk a hábo­rúk­ban a hont védő szé­kely határ­őre­ink­ről.

Bőveb­ben
Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá — Maderspach emléktúra

Egy ember addig él, amíg emlékeznek rá — Maderspach emléktúra

Akik már isme­rik a Haza­já­ró Hon­is­me­re­ti és Turis­ta Egy­let által szer­ve­zett túrá­kat, azok tud­ják, hogy a ter­mé­szet­is­me­ret mel­lett fon­tos a magyar kul­tú­ra és tör­té­ne­lem kevés­bé ismert rész­le­te­i­nek meg­is­mer­te­té­se is.

Bőveb­ben
A Pálosok nyomában — Nyári Hazajáró túra Nagyvázsonyban

A Pálosok nyomában — Nyári Hazajáró túra Nagyvázsonyban

A tom­bo­ló nyá­ri hőség nem iga­zán ked­vez a hosszabb és kemé­nyebb túrák­nak, ezért Egy­le­tünk ilyen­kor min­dig igyek­szik vala­mi könnyebb, csa­lád­ba­rát útvo­na­lat válasz­ta­ni, ahol az együtt­lét és a szel­le­mi fel­töl­tő­dés az elsőd­le­ges szem­pont.

Bőveb­ben