Vágfarkasd

Uticélok / Felvidék / Mátyusföld
Nehézségi szint:
2/10

A dicső korok mel­lett a török­vész, a sza­bad­ság­har­cok és kite­le­pí­té­sek is meg­ha­tá­roz­ták Vág­far­kasd tör­té­ne­tét. A régi mező­vá­ros fénye meg­ko­pott, de az élet megy tovább. Ahogy az ország­út sem áll­hat meg a Vág­nál.

A far­kas­di rév tör­té­ne­te is az Árpá­dok korá­ba nyú­lik vissza. Az átke­lő­höz a sza­bad­ság­harc jelen­tős had­moz­du­la­tai is kötőd­nek. 1849 júni­u­sá­ban a hon­véd­se­reg utá­szai a hely­bé­li­ek segít­sé­gé­vel itt épí­tet­tek átke­lőt a Vágon, hogy csa­pa­ta­ink átkel­ve a folyón, Pered felé vehes­sék az irányt.

Hazajáró epizódban szerepelt: