A Hazajáró Ausztráliában

A Hazajáró Ausztráliában

„Ter­ra Aust­ra­lis Incog­ni­ta” – az isme­ret­len déli föld­rész… Auszt­rá­li­át, az „Ötö­dik kon­ti­nenst” még nap­ja­ik­ban is némi misz­ti­kum len­gi körül, leg­in­kább távol­sá­ga okán. Pedig a tömeg­tu­riz­mus kibon­ta­ko­zá­sá­nak évti­ze­de­i­ben már a Dél Kereszt­je alat­ti föld­rész sem elér­he­tet­len úti cél. Így gon­dol­tuk ezt mi is, és 2019 októ­be­ré­ben útra kel­tünk a déli fél­te­ké­re, a „vörös kon­ti­nens­re”.

Bőveb­ben
Erdélyi utakon — 9 nap, 4 új film, 1 kupa

Erdélyi utakon — 9 nap, 4 új film, 1 kupa

Kevés vidé­ken áll olyan éles kont­raszt­ban egy­más­sal az érin­tet­len ter­mé­sze­ti kör­nye­zet és az érc­bá­nyá­szat ütöt­te táj­se­bek, mint a Visói-hava­sok észak­ke­le­ti csücs­ké­ben. Gát­sza­ka­dás­sal fenye­ge­tő zagy­tá­ro­zók, cián­nal mér­ge­zett vizek, fan­tom­blok­kok, sze­mét­he­gyek, elha­nya­golt kül­szí­ni fej­té­sek tanús­kod­nak az egy­ko­ri érc­bá­nyá­szat­ról, melyet itt is az osz­tály­har­cos pro­le­tár­dik­ta­tú­ra hősei járat­tak csúcs­ra. Egy szint­tel fel­jebb, a pász­tor­ko­dás utol­só kép­vi­se­lői terel­ge­tik nyá­ja­i­kat a szov­jet éra alatt til­tott, ma is sok helyütt csak enge­déllyel jár­ha­tó gerin­ce­ken. Éppen ez az évszá­za­dos perem­hely­zet, a nehéz meg­kö­ze­lít­he­tő­ség és zárt­ság őriz­te meg a Visói-hava­so­kat annak ami: Közép-Kelet-Euró­pa egyik leg­érin­tet­le­nebb vadon­já­nak. 1944-ben ide álmod­tak téli olim­pi­át elő­de­ink, aztán végül maradt a bányá­szat, és marad­tak azok a magya­rok, akik­nek éppen a turiz­mus és a ter­mé­szet reha­bi­li­tá­ci­ó­ja utá­ni Mára­ma­ros lehet a kitö­ré­si pont.

Bőveb­ben
Magyar emlékek nyomában — Forgatás Dalmáciában és a Dinári-hegységben

Magyar emlékek nyomában — Forgatás Dalmáciában és a Dinári-hegységben

A nagy­hét első nap­ja­i­ban Hor­vát­or­szág­ba láto­gat­tunk, hogy kicsit job­ban szem­ügy­re vegyük és len­cse­vég­re kap­juk egy­ko­ri vár­me­gyé­ink, Lika-Kor­ba­va és Mod­rus-Fiu­me azon szép­sé­ge­it is, amely mel­lett hon­fi­tár­sa­ink több­sé­ge elro­bog a ten­ger­part­ra igye­kez­vén.

Bőveb­ben
Hunyadi tájakon — forgatás március idusán

Hunyadi tájakon — forgatás március idusán

Már­ci­us idu­sán ismét útra kelt a Haza­já­ró for­ga­tó­csa­pa­ta, hogy az Erdé­lyi-érc­hegy­ség kevés­bé ismert vidé­ke­it is fel­fe­dez­ze. A hegy­ség kele­ti olda­lát már az elmúlt tavasszal fel­ke­res­tük, akkor az 1848/49-es ese­mé­nyek memen­tói sze­gé­lyez­ték az Arany­négy­szög­ben bejárt utun­kat. Most az Érc­hegy­ség nyu­ga­ti és déli vonu­la­ta­it ismer­tük meg, miköz­ben beha­tol­tunk az 1784-es román paraszt­fel­ke­lés tűz­fész­ké­be. Tör­té­nel­mi emlé­kek és ter­mé­sze­ti cso­dák egy­mást vált­va vezet­tek fel ben­nün­ket a Brá­di-meden­cé­be.

Bőveb­ben
Hazajáró próbaforgatás 2011

Hazajáró próbaforgatás 2011

Az októ­ber 3‑ai Őszi Haza­já­ró túrát köve­tő közön­ség­ta­lál­ko­zón bemu­tat­ták a Haza­já­ró című műsor pró­ba­for­ga­tá­sá­nak eddig sosem látott fel­vé­te­le­it. A készí­tők azért válasz­tot­ták ezt az ese­ményt a bemu­ta­tó­ra, mert a 17 km-es túra útvo­na­la meg­egye­zett a négy évvel ezelőt­ti for­ga­tá­son bejárt útvo­nal­lal.

Hazajáró forgatás – „nyílt nap” a Kopácsi halásznapokon

Hazajáró forgatás – „nyílt nap” a Kopácsi halásznapokon

Ked­ves bará­ta­ink! Itt a rit­ka alka­lom! A Haza­já­ró stáb­ja szep­tem­ber 19-én dél­után 3 órá­tól a Kopá­csi Halász­na­po­kon for­gat. Gyer­tek el a ren­dez­vény­re és legye­tek része­sei egy Haza­já­ró for­ga­tás­nak! A két­na­pos hét­vé­gi ren­dez­vé­nyen meg­íz­lel­he­ti­tek Drá­va­köz gaszt­ro­nó­mi­ai ínyenc­sé­ge­it, meg­is­mer­he­ti­tek a Kopá­csi rét külön­le­ges ter­mé­sze­ti érté­ke­it és nem utol­só­sor­ban a hagyo­mány­őr­ző magyar közös­sé­gek mel­lett talál­koz­hat­tok a Haza­já­ró stáb­já­val is! Kell ennél jobb prog­ram a hét­vé­gé­re?

kopacsi_halasznapok