Zólyom

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
1/10

A város legen­dás várá­ban 1382-ben Nagy Lajos ország­gyű­lést tar­tott, majd Gis­kra szé­kelt, aki­től Hunya­di Mátyás fog­lal­ta vissza. A vár, ami sose volt török kézen, de az erdé­lyi feje­del­mek több­ször is elfog­lal­ták. Ahol 1620-ban a Szent Koro­nát őriz­ték. Ami a kuruc har­cok­ban több­ször is gaz­dát cse­rélt, majd az Ester­há­zy csa­lá­dé lett. Később a kincs­tár, majd a cseh­szlo­vák állam bir­to­kol­ta, ma meg kép­tár­nak ad helyet.

A vár alat­ti téren terül el Zólyom váro­sa. A cseh­szlo­vák idők emlé­kei, a pane­lek tömb­jei között a séta­tér vala­mit még meg­őr­zött a Király­ság ide­jé­ből. Mert bőven van mire emlé­kez­ni. Pél­dá­ul 1244-re, ami­kor IV. Béla kirá­lyunk kivált­sá­go­kat ado­má­nyo­zott a tele­pü­lés­nek. A város soká­ig a huszi­ta hadak köz­pont­ja volt, majd Mátyás király alatt nyer­te vissza régi fényét.

A Szent Erzsé­bet-temp­lom már 1390 óta hir­de­ti a fő téren a Min­den­ha­tó dicső­sé­gét.

Hazajáró epizódban szerepelt: