Turcibánya

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

Tur­ci­bá­nya kör­nyé­kén a vala­ha virág­zó szí­nes­fém bányák már bezár­tak. A táj adott­sá­gai, a növény­ter­mesz­tés és a fa adja a meg­él­he­tést annak a kevés magyar­nak, aki még itt marad­tak.

Tur­ci­bá­nya fölött az Avas olda­lá­ban pazar kilá­tó­he­lyet talá­lunk. Körü­löt­tünk az Avas­ra jel­lem­ző vul­ká­ni kúpok dudo­rod­nak, a közé­jük mélyen bevá­gó­dott völ­gyek­kel. Dél­re az Avas-meden­ce, távo­labb a Sza­mos sík­sá­ga nyúj­tóz­ko­dik. Távo­labb tekint­ve meg­pil­lant­juk a Kánya­há­zi-víz­tá­ro­zót, amely 1974-ben a Túr fel­duz­zasz­tá­sá­val kelet­ke­zett. A mes­ter­sé­ges víz­tá­ro­zó az árvíz­vé­de­lem mel­lett turisz­ti­kai célo­kat is szol­gál.

Hazajáró epizódban szerepelt: