Torontálvásárhely

Uticélok / Délvidék / Bánság
Nehézségi szint:
2/10

Toron­tál­vá­sár­hely tanul­sá­gos helyi legen­dá­val büsz­kél­ked­het. Tör­tént ugyan­is, hogy ami­kor 1849-ben a szer­bek betör­tek a hely­ség­be, a falut fel­gyúj­tot­ták, a temp­lo­mot kifosz­tot­ták, még a haran­go­kat is elvit­ték. Ám a szerb köz­ség­ben, aho­va a haran­gok kerül­tek jár­vá­nyos beteg­sé­gek kezd­tek pusz­tí­ta­ni. Végül maguk a köz­ség lakói kér­ték, hogy vigyék vissza a haran­got.

A falu­ba 1794-ben tele­pül­tek be magya­rok, majd miu­tán a falu az 1848–49-es har­cok­ban tel­je­sen elpusz­tult, szor­gal­mas lakói újból fel­vi­rá­goz­tat­ták. Ma már csak a lakos­ság fele magyar.

Hazajáró epizódban szerepelt: