Imrikfalva

Imrikfalva

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
1/10

A Sze­pes­ség és Gömör­or­szág kul­tu­rá­lis érté­ke­it fel­fű­ző Góti­kus autó­út­ról szép kilá­tás nyí­lik a kiszé­le­se­dő Göl­nic­re, amely­nek men­tén fek­szik a karszt­vi­dék leg­na­gyobb tava, a folyó 1954-es fel­duz­zasz­tá­sá­val kelet­ke­zett Imrik­fal­vi-táro­zó. A nyá­ron für­dő­zők­től és a vízis­por­tok sze­rel­me­se­i­től, télen síe­lők­től han­gos Imrik­fal­va (Dedin­ky) a Káposz­ta­fal­vi-karszt déli részé­nek turisz­ti­kai bázi­sa pan­zi­ók­kal, étter­mek­kel. Innen indul­ha­tunk a rövid, de kalan­dos Zej­már-sza­ka­dék bejá­rá­sá­ra.

Hazajáró epizódban szerepelt: