Rózsahegy

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
4/10

A Lip­tói-meden­ce nyu­ga­ti felén, a Nagy-Fát­ra és a Kócs-havas között, a Vág folyó part­ján fek­szik Rózsa­hegy. Ide­á­lis kiin­du­ló­pont a kör­nye­ző hegyek bejá­rá­sá­ra. A város­há­za épü­le­te és a város­ké­pet meg­ha­tá­ro­zó 14. szá­za­di góti­kus Szent And­rás-plé­bá­nia­temp­lom gaz­dag múlt­ról tanús­ko­dik. A kis­vá­ros nevét annak köszön­he­ti, hogy a 13. szá­zad­ban szász bányá­szok egy vad­ró­zsá­val benőtt dom­bon ala­pí­tot­ták. Volt idő, ami­kor Rózsa­hegy a magyar szent koro­ná­nak is mene­dé­ket nyúj­tott.

Hazajáró epizódban szerepelt: