Ólubló

Ólubló

Uticélok / Felvidék / Szepesség
Nehézségi szint:
2/10

Miu­tán Lub­ló erőd­je meg­épült, a 14. szá­zad­ban a vár alat­ti város­ban is egy­re nyüzs­gőbb lett az élet. Oly­annyi­ra, hogy a sza­bad kirá­lyi város a keres­ke­dők és a kéz­mű­ve­sek szor­gal­mas mun­ká­já­val Észak-Sze­pes­ség köz­pont­ja lett. Bár ere­de­ti épít­te­tői talán már rá se ismer­né­nek, azért őrzi még a góti­ka jegye­it a Szent Mik­lós­nak szen­telt temp­lom.

És áll még a lába­in a Pro­vin­cia-ház is, ahon­nan a zálog ide­jén a len­gyel szta­rosz­ta a sze­pe­si váro­so­kat kor­má­nyoz­ta. A zálog aztán csak véget ért, a város elvesz­tet­te külön­le­ges jog­ál­lá­sát, a hiva­tal­no­kok és neme­sek pedig sűrűn rakott hin­tó­ik­kal odébb áll­tak és hagy­ták, hogy las­san elbal­lag­jon az idő Lub­ló felett.

Hazajáró epizódban szerepelt: