Nagykürtös

Uticélok / Felvidék / Nógrád
Nehézségi szint:
2/10

A hagyo­mány sze­rint Lehel vezér ezen a dom­bon fújt kürt­jé­be, így lett a köz­ség neve Kür­tös. Ha lát­ná, mi lett ősi föld­jé­ből, talán ma vész­ri­a­dót fúj­na. A tót atya­fi­ak a 19. szá­zad­ban indult szén­bá­nyá­sza­tot kicsit túl­tol­ták a kom­mu­niz­mus ide­jén. Sor­ra nőt­tek ki a lakó­te­le­pek, s köl­töz­tek belé­jük szlo­vá­kok töme­gei. A jó paló­cok las­san szór­vány­ba kerül­tek.

Mik­száth rá se ismer­ne Kür­tös­re, s a behe­mót panel­há­zak között bolyong­va talán még a temp­lo­mot is nehe­zen talál­ná meg, amely­ben kereszt­víz alá tar­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: