Nagy-Fátra csúcsai (Rakitor-csúcs, Borisov-csúcs, Osztredok, Kereszt-hegy)

Uticélok / Felvidék / Liptó
Nehézségi szint:
5/10

A Raki­tor-csúcs­ról cso­dás pano­rá­ma tárul elénk. Észak­nyu­gat­ra tekint­ve a Fenyő­há­zi-völgy felett húzó­dó Fát­ra gerinc­re érde­mes innen egy pil­lan­tást vet­ni, de cso­dás kilá­tás nyí­lik a Feke­te-kőre, a Plosz­ka gyep­há­tá­ra és a Bori­sov csúcs­ra. Tovább halad­va elér­jük a Bori­sov-házat, ami ide­á­lis köz­pont­ja a csil­lag­tú­rák­nak. Innen indul­va érhe­tő el töb­bek között a Bori­sov-csúcs.

Az Oszt­re­dok, vagy más néven Közép-Orom­ról a Bori­sov és a Sop­ron-gerinc mögött a távol­ban a Túró­ci-meden­ce fölött húzó­dó Kis-Fát­ra vonu­la­ta is kiraj­zo­ló­dik. A kel­le­me­sen hul­lám­zó déli gerinc­sza­kasz utol­só kiemel­ke­dő csú­csa a Krizs­na, vagy­is a Kereszt-hegy.

Hazajáró epizódban szerepelt: