Lestin

Uticélok / Felvidék / Árva
Nehézségi szint:
2/10

Ami­kor az evan­gé­li­kus val­lás Magyar­or­szág­ra is begyű­rű­zött, 1681-ben szü­le­tett egy tör­vény­cikk a sop­ro­ni ország­gyű­lé­sen, ami kimond­ta, hogy vár­me­gyén­ként két temp­lom jár a pro­tes­tán­sok­nak, de azok is csak fából épül­het­nek. Így lett Les­tin­nek 1688-ban olyan gyö­nyö­rű fatemp­lo­ma, hogy a 20. szá­zad­ban a világ­örök­ség részé­vé nyil­vá­ní­tot­ták.

Hazajáró epizódban szerepelt: