Kendilóna

Uticélok / Erdély / Mezőség
Nehézségi szint:
2/10

Lóna völ­gyé­nek régi köz­pont­ja, az Erdély­nek annyi kivá­ló poli­ti­kust és had­ve­zért adó Ken­di­ek bir­to­ka volt. Ken­di­ló­na később a nem kisebb érde­mek­kel bíró Tele­ki csa­lád­hoz került, akik­nek kas­té­lya a 17. szá­zad­ból szár­ma­zik. De a neme­sek­nek már nincs helyük erre­fe­lé. Elenyé­szett az öreg kőris­fa is, amely­nek tövé­ben az össze­es­kü­vés­sel vádolt Kendy Sán­dort 1594-ben elfog­ták, hogy aztán Kolozs­vár főte­rén lefe­jez­zék. S miu­tán Tele­ki Pál a kuruc sza­bad­ság­harc­ban is részt vett, a csá­szá­ri­ak „jutal­mul” lerom­bol­ták kas­té­lyát. Az öreg vadász­to­rony csonk­ja — ennyi maradt rég­múlt idők hír­mon­dó­ja­ként a rene­szánsz épü­let­ből.

Ugyan­ez a sors jutott a közép­ko­ri ere­de­tű temp­lom­nak is. Miu­tán a laban­cok elpusz­tí­tot­ták, Tele­ki Pál és neje, Vay Kata nem átál­lot­tak saját költ­sé­gü­kön újjá­épí­te­ni.

Hazajáró epizódban szerepelt: