Jakubina

Jakubina

Uticélok / Felvidék
Nehézségi szint:
9/10

Ilyen ter­mé­sze­ti kör­nye­zet­ben azért nem olyan szé­gyen a máso­dik hely­re kerül­ni… A Jakub­i­na sem nagyon szé­gyen­ke­zik: a Lip­tói-hava­sok máso­dik leg­ma­ga­sabb orma büsz­kén őrkö­dik a maga 2194 méte­res magas­sá­gá­val a Racs­kó- és a Jam­ni­ki-völgy felett, miköz­ben hátát az ezer­éves határ­nak támaszt­ja. Igen, a hátát, mert a Jakub­i­na a Lip­tói-hava­sok főge­rin­cé­től dél­re lefu­tó mel­lék­ge­rin­cen maga­so­dik. A főge­rinc és a mel­lék­ge­rinc talál­ko­zá­sá­nál emel­ke­dik a Vas­tag-hegy (Hruby vrch) 2137 méte­res csú­csa, ame­lyet min­den gerinc­tú­rá­zó fel­ke­res, míg a Jaku­bi­nát inkább csak a cél­irá­nyo­san ide indu­lók mász­nak meg. A Vas­tag-hegy három völgy, a Jarząbek‑, a Racs­kó- és a Jam­ni­ki-völgy talál­ko­zá­si pont­ján maga­so­dik. Len­gyel nevét (Jarząb­cek-csúcs) egy gorál csa­lád­ról kap­ta.

A „cél­irá­nyo­san” indu­lók az autós­kem­ping­gel is ellá­tott Racs­kó-völ­gyi par­ko­ló­tól (12 óra par­ko­lás 2022-ben 4 euro) rugasz­kod­nak neki a com­bos Jakub­i­na gerinc­tú­rá­nak: a Szűk-völgy­ben meg­tett 1,8 kilo­mé­te­res séta után a sár­ga jel­zés­ről fel­vág­nak a gerinc­re, ame­lyen már a zöld jel­zés vezet fel a csúcs­ra. Ezen a 7,7 kilo­mé­te­res úton 1296 méte­res szint­emel­ke­dés vár ránk, miköz­ben meg­másszuk az Ala­csony-Mag­ura (1920 m), a Közép­ső-Mag­ura (2050 m) és a Magas-Mag­ura (2095 m) jel­leg­ze­tes orma­it is. Erről az útvo­nal­ról itt lát­hat­tok egy rövid vide­ót.

A Jam­ni­ki-völgy­ben veze­tő kék jel­zé­sen is fel­jut­ha­tunk a Jaku­bi­ná­ra, sőt, ezt akár egy 2 napos túra kere­té­ben is meg­te­het­jük, ha útköz­ben meg­al­szunk az 1195 méte­ren fek­vő Pusz­tim koli­bá­ban. (Ez éjjel-nap­pal nyit­va van, de hagy­junk magunk után ren­det.) A völgy­fő alatt itt a kék­ről a zöld jel­zés­re kell vál­ta­nunk, amely fel­visz a főge­rinc­re, majd a Vas­tag-hegy­re, végül a Jaku­bi­ná­ra. Ez az 5–6 órás út pont 10 km 1269 méter szint­tel.

Végül a Racs­kó-patak völ­gyét is választ­hat­juk: ez eset­ben a Szűk-völgy­ben a kék­ről jobb­ra kell kanya­rod­nunk a sár­ga jel­zés­re. Itt is van egy éjsza­ká­zás­ra alkal­mas koli­ba, a Klin alat­ti kuny­hó 1427 méte­ren. Mint­egy 8 kilo­mé­ter után érke­zünk a Racs­kói-tavak­hoz, majd onnan a Kon­csisz­ta 2002 méte­res csú­csá­ra. Ez már a Lip­tói főge­rin­ce, ahol a piros­sal bal­ra for­du­lunk, meg­másszuk a Vas­tag-hegyet, és végül észak felől a zöld jel­zés­sel meg­ér­ke­zünk a Jaku­bi­ná­ra. (Ezen az útvo­na­lon 6–7 óra alatt érünk fel, miköz­ben emel­ke­dünk 1336 métert és gya­log­lunk 11,3 kilo­mé­tert.)

Figye­lem: novem­ber 1‑től júni­us 15-ig a Lip­tói-hava­sok turis­ta­út­ja­in téli zár­lat lép élet­be: a hegy­ség völ­gye­i­ben a turis­ták csak a mene­dék­há­za­kig köz­le­ked­het­nek!

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a Jakub­i­na csú­csa.)

Hazajáró epizódban szerepelt: