Bátovi-kőszikla

Bátovi-kőszikla

Uticélok / Felvidék / Zólyom
Nehézségi szint:
4/10

A Polyá­na sza­bá­lyos vul­ká­ni kal­de­rá­ját csak a Huc­sa­va-patak volt képes átfű­ré­szel­ni, így a kal­de­rá­ban lehul­ló csa­pa­dék a Hor­há­ti-völ­gyön keresz­tül távo­zik az egy­ko­ri krá­ter­ből. A völ­gyön a kék jel­zés vezet keresz­tül, amely lát­vá­nyos szik­la­for­má­ci­ó­kat is érint. Fel­fe­lé halad­va a völgy­ben, egy jobb kanyar után az agg­lo­me­rá­tu­mos marad­vá­nyo­kat kép­vi­se­lő szik­lák egyik gigá­szi kép­vi­se­lő­je, a Bát­ovi-kőszik­la áll­ja utun­kat. Még elkép­zel­ni is nehéz, milyen lehe­tett, ami­kor ez a közel 14 méter magas és 8 méter szé­les szik­la­tömb egy­szer csak levált a hegy­ről és a völgy­be zúdult. A völgy­ben zaka­tolt egy­kor a Vég­les­ből Kys­lin­ky­be köz­le­ke­dő erdei kis­vas­út is.

(A jel­vény­szer­ző moz­ga­lom iga­zo­ló­pont­ja a szik­la.)

Hazajáró epizódban szerepelt: