Halmi

Uticélok / Partium / Szatmár
Nehézségi szint:
2/10

800 esz­ten­dő telt el azóta, hogy Hal­mi nevét elő­ször írás­ba fog­lal­ták. Akkor még Ugo­csa vár­me­gyét gya­ra­pí­tot­ta. Öreg temp­lo­ma sok min­dent látott. Azt is, ami­kor Kemény János erdé­lyi feje­de­lem a falai között foga­dott örök hűsé­get Kál­lai Zsu­zsan­ná­nak. A temp­lom ma a refor­má­tu­so­kat szol­gál­ja. Miu­tán ősi temp­lo­muk a kál­vi­nis­tá­ké lett, a kato­li­ku­sok új temp­lo­mot épí­tet­tek maguk­nak, Jézus Szent Neve tisz­te­le­té­re.

Zsong a magyar élet Hal­mi­ban, hála a helyi tánc­cso­port gyer­me­ke­i­nek.

Hazajáró epizódban szerepelt: