Légiós-hágó

Légiós-hágó

A lövész­árok-marad­vá­nyok és a fém­ke­reszt is azok­ról az idők­ről mesél, ami­kor az I. nagy hábo­rú­ban a Len­gyel Légió 2. bri­gád­ja har­colt itt a monar­chia olda­lán.

Gyimesi-hágó

A Csí­ki-hava­sok főge­rin­cé­nek leg­fon­to­sabb pont­ja a Gyi­mes-hágó, más néven Fügés-tető. Innen remek kilá­tás nyí­lik a Gyi­me­si-meden­cé­re, a Tat­ros völ­gyé­re és a Gyi­mes völ­gyé­re.

Tatár-hágó

Tatár-hágó

A Mára­ma­ro­si Hava­sok víz­vá­lasz­tó­ja, a Kár­pá­tok egyik leg­for­gal­ma­sabb tör­té­nel­mi átjá­ró­ja, a Tatár-hágó. A régi út men­tén még lát­ha­tó az egy­ko­ri határt jel­ző határ­so­rom­pó marad­vá­nya és az Oszt­rák-Magyar Monar­chia ide­jé­ben épí­tett magyar őrbó­dé is.