Két napos nyári túra a Kis-Retyezát és a Páring-hegységben

Két napos nyári túra a Kis-Retyezát és a Páring-hegységben

2019. augusztus 12. hétfő 9:00 - 2019. augusztus 13. kedd 20:00

Helyszín

Kis-Retyezát, Páring-hegység
Kimpulunyág 66A

GPS: 45.30745, 23.01624

Két napos nyá­ri túra és hűsö­lés a Kis-Retyez­át és a Pár­ing hegy­sé­gek­ben!
A Haza­já­ró Egy­let Hunyad megyei ispán­já­nak szer­ve­zé­sé­ben 2 napos veze­tett túrá­ra invi­tá­lunk Ben­ne­te­ket!

1.nap 2019. augusz­tus 12.- Hét­fő
Úti­cél: Ten­ger­völgy és Lază­ru víz­esé­sek (1200m) — Kis-Retyez­át
10:00 talál­ko­zás a Kim­pu­luny­ág 66A úton: 45°17’43.1“N 22°59’38.8“E
Erdei úton hala­dunk még a kocsik­kal 5 km‑t, majd könnyű gya­log­tú­rá­val 3–4 óra alatt elér­he­tő mind­két víz­esés. Ha az idő meg­en­ge­di, a szom­széd­ság­ban levő Buta szo­rost is meg­lá­to­gat­juk

2. Nap 2019. augusz­tus 13. — Kedd
Úti­cél: Mizsa tó (1980m)- Pár­ing hegy­ség
8:45 Talál­ko­zás a pár­in­gi libe­gő­nél (a libe­gő ára 20 lej) 45°23’36.7“N 23°26’44.4“E
A libe­gő­vel 25 perc után meg­ér­ke­zünk a pár­in­gi turis­ta köz­pont­ba (1685m). Onnan, 3 órás könnyű emel­ke­dők és lej­tők után elérünk a Mizsa tóhoz (1980m). Vissza­fe­lé, ha az idő meg­fe­le­lő, meg­cé­loz­zuk a Kis-Pár­ing csú­csot is (2074m).

A túrá­kon a rész­vé­tel ingye­nes, de elő­ze­tes jelent­ke­zés­hez kötött. Az idő­já­rá­si viszo­nyo­kat figye­lem­be véve, a vál­to­zás jogát fenn­tart­juk!

Bővebb infor­má­ci­ó­ért és szál­lás­sal kap­cso­la­tos segít­sé­gért keres­sé­tek Kovács Erzsi­két, a Haza­já­ró Egy­let Hunyad megyei ispán­ját.
Orosz-Kovács Erzsi:
Email:
Tele­fon: +40–76-6759747

Min­den­kit sze­re­tet­tel várunk!

“Hon­is­me­ret nél­kül nincs haza­sze­re­tet!”
www.hazajaroegylet.hu